Европейският съюз и Китай поддържат мащабни икономически отношения,  търговският обмен между тях надхвърля един милиард евро на ден. От почти година се водят преговори за подписване на  инвестиционно споразумение и по този повод ЕКП и BusinessEurope с нетърпение очакват присъединяването на Китай към Споразумението за държавни поръчки на Световната търговска организация –  СТО.

В интерес на европейския бизнес и на синдикатите е ЕС да се стреми да установи балансирани икономически отношения с Китай. Въпреки това, въпросът за това как да бъдат регулирани анти-дъмпинговите разследвания Китай ще бъде основна тема на дискусиите през настоящата година.

Преобладаващата част на европейската бизнес общност и европейските работници изказват сериозна загриженост относно последиците, свързани с неприлагането на подпараграф (а) (II) раздел 15 от Споразумението за присъединяването на Китай към СТО, касаещи анти-дъмпинговите процедури и конкурентоспособността на промишленото производство на ЕС.

Подкрепата за създаване на силна индустриална база е от ключово значение за постигане на просперитет и растеж на Европа. Актуалните анти-дъмпингови мерки гарантират десетки хиляди преки и косвени работни места в Европа, с хиляди такива в сектори, които до момента не са се сблъсквали с нелоялна конкуренция. Следователно, ЕС задължително следва да запази ефективните си инструменти за търговска защита, отчитайки реалната ситуация на пазара в Китай.

В същото време, тесните търговски и инвестиционни връзки между ЕС и Китай изискват прилагане на диференциран подход. Въпросът за статут на пазарна икономика трябва да бъде разглеждан в съответствие с правилата на СТО и ЕС. В допълнение, решението трябва да бъде взето след цялостна оценка на въздействието, което да отчита водените от Китай политики и тяхното въздействие върху интересите на ЕС. В този смисъл, ЕС трябва да поддържа диалога с Китай по всички възможни канали и да се стреми към намиране на балансирано и дългосрочно решение.

Тъй като това решение засяга и други търговски партньори на ЕС, то трябва да се координира като се вземат предвид позициите на основните членове на СТО – такива като Съединените щати, Япония и Канада. Това е много важно, за да се избегне отклоняване на китайския износ към Европа, като вероятна последица от различните становища на ЕС.

ЕС и Китай са в партньорски отношения, и това партньорство е двупосочно. Нуждаем се от ясни политически сигнали от Китай, че страната ще продължава да се ангажира със спазването на задълженията си в рамките на СТО и че ефективно ще разреши проблемите, които предизвикват безпокойство в дебата за статут на пазарна икономика. Китай се нуждае от мерки за спешно  справяне със свръхкапацитета си за производство, защото това в бъдеще ще навреди не само на индустрията в Китай, но и на промишлеността на други страни.