СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВАТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ СИНДИКАЛНИ И РАБОТОДАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

След тридневни преговори между социалните партньори относно реформата в социално-осигурителната система, двете страни изразяват следната съвместна позиция:

1. Социалните партньори се обединяват около необходимостта от постигане на три основни цели на реформата, които да гарантират дългосрочната стабилност на социално-осигурителната система:
– Баланс на фондовете на ДОО към началото на 2015 г., т.е. приходите от вноски да покриват разходите по закон;
– Постигане на 65% заместване на дохода в 2020 г. (пенсията на всеки осигурен е в размер 65 на сто от неговия личен среден доход за целия осигурителен стаж);
– Плавност, постепенност и еднопосочност на мерките, гаранции за необратимост на взетите решения;

2. Оповестените параметри на Основни допускания и бюджетна прогноза за периода 2011-2013 г.“, приети от Министерския съвет на 27 юли 2010 г., не позволяват да се разработят и договорят балансирани мерки на входа и изхода на системата за постигането на горните цели към настоящия момент.

3. Социалните партньори изразяват готовност за продължаване на диалога по конкретните елементи на реформата при промяна на бюджетните допускания и получаване на необходимата информация по надлежния ред.