Конфедерация на труда „ПОДКРЕПА“, в ролята си на Бенефициент, в партньорство със социални партньори и изследователски институти от Кралство Дания, Република Кипър, Република Латвия, Република Румъния, Република Чехия, Република Словакия, Кралство Испания, Република Италия и Република България изпълнява проект, финансиран от Европейски Съюз, чрез Европейска Комисия, Генерална Дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“.

Обща цел на проекта е да се създадат активни механизми за контрол и мониторинг на правата на командированите работници в ЕС чрез сътрудничество, обмен на знания и базирани на доказателства подход на социалните партньори, националните инспекции по труда и европейските агенции. Проектът ще продължи 20 месеца до 09.2019 година. Изпълнява се на територията на 9 държави-членки на ЕС.

Специфични цели на проекта:

а) Да насърчава транснационалното сътрудничество между публичните органи и заинтересованите страни, включително насърчаване на използването на националната система и обмен на опит и най-добри практики в това отношение.

– Учредяване на Платформата за наблюдение.

– Насърчаване и привличане на социални партньори, научни институции и инспекции на труда, които да се присъединят и да разработят годишната програма за последващи действия на платформата, която ще бъде координирана от КТ „Подкрепа“ и създадена съвместно с партньора от Кралство Дания и информационното участие на останалите партньори от Република Кипър, Република Латвия, Република Румъния, Република Чехия, Република Словакия, Кралство Испания, Република Италия и Република България.

б) Да се увеличи достъпността, прозрачността и качеството на информацията относно условията и условията за наемане на работа, които трябва да бъдат спазвани, и съществуващите практики в държавите-членки да бъдат наблюдавани и да се приложат разпоредбите на Директивата относно командироването на работници;

– Развитие на широка кампания за споделяне на знания и знания.

– Изграждане на убедителни средства за информиране за новаторския характер на социалните медии=

в) Да популяризира доказателствената основа чрез събирането и оценката на първоначалните данни, анализ и специфична информация за процеса на публикуване, включително чрез сътрудничеството между университетите в различни дисциплини, изследователски центрове и институти и заинтересовани страни.

– Събиране на знания и списъци за контакт с партньори в държавите-членки на ЕС – събиране на информация за готовността на националните фокусни точки за спазване на Директивата и събирането на данни за процеса на командироване на работниците.

– Учредяване на водещо ръководство за създадената от проекта Платформа за наблюдатели на работниците.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта:

Създаване на платформа за наблюдение на командированите работници, която ще работи с матрица от механизми за мониторинг на процесите на публикуване. Целта на платформата е да осигури по-голямо сътрудничество между социалните партньори, инспекциите на труда и европейските агенции.

Платформата следва да насърчава и привлича социални партньори, научни институции и инспекции по труда, за да се присъедини и да докаже годишната програма за последващи действия на платформата.

 Целта е да се засилят основаните на доказателства механизми за мониторинг на прилагането на Директивата, като се предложи съвместен важен документ – инструмент за последващо сътрудничество по проектите на социалните участници и на назначените от държавите-членки на ЕС администрации.

Реализиране на европейска онлайн видео кампания.

Целевите групи по проекта:

Платформата се определя като платформа на социалните партньори. Социалните партньори са включени в целевия списък – работодатели, командироващи работници, агенции за професионални работници и браншови камари. Предлага се на всички организации на работниците и браншови камари да се подходи с проучване на техния интерес и с предлагането на безплатен инструмент за подпомагане на членовете им за по-добро използване на платформата за командированите работници. Работодателите вземат предвид мерките за мониторинг на Директивата за командировани работници и рамковия подход за сътрудничество като стандарт за всички дружества.

– В допълнение, командированите работници и свързаните с тях администрации са изброени като обща целева група, за да се възползват от по-широката информационна кампания. Включване на посредници и други участници в командироването (агенции за временна заетост, самостоятелно заети лица и др.).

VP/003/0031/ Promoting mechanisms for posted workers’ compliance with collective agreements and the law, Grant Agreement VS/2017/0351