На 21 юни 2022 г. в Централата на КТ „Подкрепа“ се проведе Финалната конференция на успешно реализирания проект BG05M9OP001-1.051-0007-C01 “Подкрепа за повишаване адаптивността на заетите лица и предприятията към променящите се икономически условия” на Конфедерация на труда „Подкрепа“.

Събитието бе открито от президента на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов, като участие взеха: екипът по управление на проекта, представители на браншовите структури от 10-те икономически сфери, представители на АИКБ – партньор при изпълнението на проекта и на ИА „ГИТ“ – асоцииран партньор.

Ръководителят на проекта и вицепрезидент на КТ „Подкрепа“ Иоанис Партениотис представи Доклад за окончателна оценка на въздействието от разработените иновативни инструменти върху целевите групи. Също така, г-н Партениотис изрази своята благодарност на целия екип по управлението на проекта, на всички професионални и регионални структури на КТ “Подкрепа” за положените усилия, на всички синдикални членове, взели участие в неговата реализация, на всички работодатели за съдействието и доверието. Като специално благодари на президента на КТ “Подкрепа” Димитър Манолов – за доверието, на Невяна Мастикова и Пламена Партениотис – за перфектното отчитане на всички дейности по проекта, на Нели Христова, Иван Кирилов и Йордан Йорданов – за безрезервната подкрепа, на Добрин Иванов и Росица Стелиянова от АИКБ – за прекрасното сътрудничество.