ДО
Г-Н ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

 

 ИСКАНЕ

от

 Федерация на транспортните работници към КТ „Подкрепа” и

Федерация на транспортните синдикати към КНСБ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЕВ,

 

Във връзка с поставени от наша страна искания, изразени в декларация, както и текущи проблеми, се обръщаме към Вас с настояването за свикване на съвет за социално сътрудничество по транспорта в Столична община. Предлагаме съвета да се състои в периода 15.01 – 25.01.2024 г.  в удобно за страните време, със следния проект за дневен ред:

  1. Увеличение на основните работните заплати на работниците от общинските транспортни дружества с 30%.
  2. Обсъждане на исканията в декларацията внесена на 08.12.2023 г. с Ваш вх. №СОА23-НЦ62-958.
  3. Разни.

Припомняме, че е необходимо участието в СССТ и на всички работодатели от   дружествата  „ЦГМ” ЕАД, „Столичен Автотранспорт” ЕАД, „Столичен Електротранспорт” ЕАД и „Метрополитен” ЕАД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФТР  към КТ „ПОДКРЕПА”: /ИВАН КИРИЛОВ/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФТС към КНСБ: /ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР ШОПОВ/