Европейската конфедерация на профсъюзите, представляваща 45 милиона работещи от 90 национални синдиката в 38 европейски държави и 10 европейски секторни синдикални федерации. По-долу са представени основните приоритети за новия мандат на институциите в ЕС. Тези приоритети касаят европейските и националните институции, социалните партньори и заинтересовани страни, които следва да си сътрудничат за едно по-справедливо бъдеще в Европа, основано на демократичност и социална справедливост, основателни законови промени, справедлива промяна, качествени работни места, по-добри условия за работа и по-високи възнаграждения.

 1.Бъдещето на Европа и на демокрацията

Да се създадат европейски сдружения за демокрация, които включват социални партньори и организации на гражданското общество, както и представители на политическите и институционалните среди.

Да се осигури пълноправното участие на социалните партньори във всяко едно обсъждане  и планиране в съответствие с Бялата книга за бъдещето на Европа, с Доклада за укрепване върховенството на закона и с възможните конституционни реформи, както и с промените от Лисабонския договор, предоставяйки по-значима роля за Европейския парламент и удължаване периода на Правилото за гласуване с квалифицирано мнозинство, при пълно зачитане автономността при преговори и споразумения между социалните партньори.

Всички тези инициативи имат за цел да постигнат подновяване на Европейския обществен договор и на Протокола за социален напредък, засилване на социалния диалог и демократичността на работното място на всички нива, гарантирайки междувременно, че всички политики на ЕС зачитат рационалното използване на обществените и природните ресурси.

 2.Икономическо управление

Да се начертае специален план, който да насърчава публичното и частно инвестиране в създаването на квалифицирани работни места.

Да се реформира рамката на европейската икономическа политика, за да се насърчи увеличаването на публичните и частните инвестиции, с цел нарастване на икономическото изравняване между държавите членки и увеличаване на икономическата им и социална кохезия, наред с постигане на целите, свързани с климатичните промени.

Да се усъвършенства Договорът за европейска стабилност и растеж, управлението на Икономическия и паричен съюз (ИПС), процедурите на Европейския семестър и бюджетът на ЕС, с цел те да нямат негативно влияние върху инвестициите, обществото и околната среда.

Да се обмисли въвеждането на Европейска презастрахователна схема за обезщетения при безработица, която да облекчава макроикономическите сътресения на трудовите пазари.

 З. Възнаграждения и колективно договаряне

Да се постигне увеличение на възнагражденията и възходящата им конвергенция в Европа, които да запълнят разликите във възнагражденията между и в отделните страни членки (особено между Изтока и Запада), да подобрят дела на заплатите в икономиката, да тушират неравенствата и да стимулират вътрешното търсене и производителност, включително чрез:

 • Всички налични икономически и социални инструменти за управление като Европейския семестър, Насоките за заетостта, Социалните показатели и всички останали; законодателни и управленски мерки;
 • Начало на тристранно сътрудничество, което да включва социални партньори и институции на европейско и национално ниво.

Във връзка с това да се укрепва националното секторно колективно договаряне като основно право и съществен инструмент за равенството и просперитета на всички  – включително чрез Европейската рамкова директива за:

 • Насърчаване правото на колективно договаряне, включително и зачитане правото за организиране, което прави и самото колективно договаряне възможно и стабилизира / установява секторното колективно договаряне във всяка държава и между отделните държави;
 • Определяне на законови рамки, стандарти за минимално възнаграждение и мерки за възходяща конвергенция;
 • Изменение на Правилата за обществените поръчки, което да гарантира, че търговете ще бъдат печелени от компании, които зачитат правото на колективно договаряне и секторните споразумения.

В допълнение, да бъде представена директивата на ЕС за преодоляване разликите във възнаграждението на жените и мъжете, както и обвързващи мерки за прозрачност при заплащане.

 1. Социален диалог

Да се увеличи подкрепата за подновяване на Европейския социален междусекторен, секторен и национален диалог, включвайки:

 • Подкрепа за социалните партньори в изпълнението на тяхната работна програма “Европейски социален диалог“ за периода 2019-2021 г., най-вече по отношение на заключенията от Независимата спогодба за цифровизация;
 • Подкрепа за цялостното реализиране на съществуващите Независими споразумения на национално и секторно ниво;
 • Затвърждаване/стабилизиране на механизмите и финансирането за изграждане на компетенции на национално ниво.

 5.Демокрация в действие

Да се реформира правната рамка на ЕС относно участието на работещи и Европейски работнически съвети (ЕРС) към по-приобщаващ и стабилен подход спрямо правата на работещите за информиране, консултиране и участие. Действията трябва да включват правна рамка относно информацията, консултирането и участието, законово обвързани минимални стандарти на ниво представителство на работнически комитет, равенство между половете и многообразие в управителните съвети, преразглеждане на директивите на ЕРС.

Да се създаде Европейска директива, чийто фокус да бъдат човешките права и отговорното бизнес поведение. Тя трябва да включва правата на работещите и синдикатите, отразявайки основните ценности от европейските договори и Хартата на основните права в Европейския съюз. Директивата трябва да осигурява законово обвързани мерки за многонационалните компании, включително веригите за доставки, и да укрепи както превантивните подходи и отговорност, така и да се противопостави на нарушаването на човешките права и замърсяването на околната среда.

6.Европейски стълб на социалните права и Програма за устойчиво развитие за периода до 2030 г. на ООН

Да се начертае План за действие за реализирането на Европейския стълб на социалните права, чрез цялостното участие на социалните партньори и набор от механизми като законодателство, управленски мерки, цели и стандарти, Европейския семестър, социални показатели и Многогодишната финансова рамка.

Планът за действие трябва да прилага всички принципи, съдържащи се в Европейския стълб, въз основа на задълбочен анализ на вече постигнатото по отношение на европейското и национално законодателство и действия. Освен всичко останало, този план трябва също така, да се отнася и до конкретни инициативи в сферата на правата на работещите и синдикатите, образованието и обучението, равенство и недискриминиране сред младежите и между половете, обществените услуги, социалната защита и пенсионните системи, плановете за минимални доходи, закрила на детето, борбата срещу бедността, недекларирания труд, социалния дъмпинг и този по отношение на възнагражденията.

Целите за устойчиво развитие (ЦУР) на Програмата на ООН (за периода до 2030 г.) трябва да бъдат реализирани в Европа чрез включването им в Европейското икономическо управление, както и чрез въвеждането на Европейския стълб на социалните права и стратегията на ЕС за периода след 2020 година.

 7.Индустриална политика и цифровизация

Дългосрочната индустриална стратегия на ЕС с хоризонт до 2030 г. да е фокусирана върху социалната проблематика и намаляването на въглеродните емисии. Законодателството на ЕС в областта на конкуренцията трябва да бъде променено и адаптирано към Европейските индустриални особености и потребностите на промишлените региони.

Да има по-приобщаващ, социално справедлив преход за работещите, включващ цифровизацията и автоматизацията, в които цифровите технологии подобряват условията на труд и нивото на персонала.

Да се създадат инвестиционни механизми в ЕС и активни политики на пазара на труда за подпомагане на работещите в отрасли, изправени пред технологични промени, така че да се минимализират негативните последствия от тези промени. Това трябва да включва инициативи, насочени към цифров пазар, който зачита своите работещи, правата им (за защита на данни, за изключване и за информиране, консултиране и участие) и тяхната работна среда и условия на труд.

 8.Нестандартна работа

Да се осигури еднакво заплащане за един и същ труд, подобряване условията на труд и достъп до социални и трудови права на работещи, изпълняващи нестандартни трудови дейности (напр. работа на платформи) и реформиране / тълкуване на Закона за конкуренцията, с цел да се дадат права на самонаетите лица и тези на свободна практика да се организират и договарят браншово.

 9.Здраве и безопастност

Да се цели нулева заболеваемост от ракови заболявания, предизвикани от работна дейност или среда и тази цел да бъде включена в бъдещата стратегия на ЕС за безопасност и здраве на труда, както и чрез по-нататъшно преразглеждане на Директивата на ЕС за канцерогените и мутагените.

Да се състави европейска директива за психо-социалните рискове, както и такава за мускулно-скелетните заболявания.

 10.Устойчиво развитие, климатични промени и енергийна политика

Действията, свързани с климатичните промени, трябва да са сред водещите приоритети на европейската политика. Така например, поставената за 2030 г. цел за нетните емисии да се намалят до 0 през 2050 г., също и чрез консултиране на синдикатите, относно  „Европейска зелена сделка“ и включването им в нея.

Да се създадат подходящи планове при смяна на работата, така че да няма „изоставащи“, чрез промяна на работата и прогнозиране, подходящо финансиране (включително чрез фонд за плавен преход при смяна на работата), социална закрила, повишаване и промяна на квалификацията, намаляване на вредните условия на труд и закрила на здравето и безопасността в работна среда.

 11.Справедлива мобилност, свободно движение и назначаване на работници

Да бъде постигната справедлива трудова мобилност, основаваща се на равноправното отношение към работниците и борбата срещу злоупотребите, чрез:

 • създаване на Европейски трудов орган с активна роля за социалните партньори;
 • пренасочване на ревизираната Директива за назначаване на работещи, която изцяло зачита принципа за равноправното отношение, както и прилагането на Директивата за въвеждането на правата за интелектуалната собственост;
 • заключителната част на Пакта за мобилност;
 • ревизиране на Наредба 883 / 2004 относно координирането на системите за обществена сигурност.

 12.Миграция

Изготвяне на завършен списък относно миграцията и предлагане на убежище в Европа, който включва всички държави членки и е основан на солидарност, отговорност и пълен респект към човешките права, включително ревизирането на Дъблинските споразумения и осигуряването на подкрепа при издирвания и спасителни акции в морето.

Установяване на безопасни и легални канали за икономическа миграция, както и на интеграционна политика, основана на равноправно отношение към мигрантите на трудовия пазар, включително чрез цялостното прилагане на Партньорството за миграция, подписано от ЕК и релевантните социални партньори през 2017 година.

 13.Международна търговия

Да се осигурят приложими трудови мерки и санкции в случаи на нарушаване на трудовите права в търговски споразумения.

Пълна включеност на синдикатите в консултациите с ЕК относно продължителността, развитието, завършека, прилагането и стартирането на трудови преговори.

 14.Външни сътрудничества

Да се осигури цялостно зачитане на европейските права и ценности, на социалния диалог и на включеността на социалните партньори в европейската политика за добросъседство, в политиката за разширяване и в региона на Европейското Средиземноморие.

Да се усили и реформира мултилатерализма и да се защитават европейските ценности и политики относно икономиката, социалното добруване и опазването на околната среда в рамките на многонационалните институции, включително Г7 и Г20.

Да се осигури пълна защита на работата и правата на трудещите се, сега и в бъдеще, в рамките на преговорите относно Брекзит и бъдещи споразумения.