На 29.03.2024 г. (петък) от 10:30 часа в Конферентната зала /мецанин/ на КТ „ПОДКРЕПА“  /адрес: 1000 София, ул. Ангел Кънчев № 2/  ще се проведе встъпителна конференция за представяне на проекта на КТ „ПОДКРЕПА“ BG05SFPR002-1.005-0006 „Подкрепа за партньорство“ по процедура BG05SFPR002-1.005 „Социално партньорство“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027), съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.

С изпълнението на проекта КТ „Подкрепа“ си поставя следните цели:

Насърчаване на социалния диалог и колективното договаряне, както и разработване на инструменти и политики за по-добро приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените на пазара на труда, чрез засилване и укрепване на социалния диалог.

            Използване на иновативни инструменти за повишаване на осведомеността на пазара на труда, свързани с възможностите на социалния диалог.

Разработване на специфични механизми и инструменти, допринасящи  за:

  • Подкрепа за развитие на тристранния и двустранния социален диалог и Колективното трудово договаряне;
  • Подкрепа на предприятията за извършване на адекватна оценка по отношение на нивото на развитие на определени умения и компетентности;
  • Изследване развитието на новите форми на труд в България. активно и качествено участие на възрастните хора в икономиката, чрез разработване на стратегии за учене през целия живот.

Партньори на КТ „Подкрепа“ по проекта са  МТСП, БТПП, АИКБ, ССИ.