Европейската комисия днес публикува официално съобщение, с което представи своята инициатива и проект за Препоръка на Съвета за допълнително укрепване на социалния диалог в ЕС, като призовава държавите-членки да създадат благоприятна среда, която да подпомага диалога между многото заинтересовани страни, между европейските социални партньори и която да насърчава колективното договаряне, в съответствие с наскоро приетата Директива относно адекватните минимални заплати, имаща за цел да увеличи броя на работещите, обхванати от колективното договаряне.

Проектът за препоръка има също така за цел да допълни Директивата относно адекватните минимални заплати, Европейския стълб на социалните права и националните планове за действия като предлага подкрепа на националния социален диалог и колективно договаряне, насърчаване на силни и независими организации на работниците и работодателите, както и мерки за укрепване на капацитета на социалните партньори.

Като признава пълната автономия на националните социални модели и на организациите на социалните партньори, проектът за препоръка разглежда три основни елемента: консултиране със социалните партньори при разработването и прилагането на икономическите политики, политиките по заетостта и социалните политики; насърчаване на социалните партньори да преговарят и сключват колективни договори, зачитайки автономността им и правото им на колективни действия; насърчаване и подкрепа за изграждане на капацитет на социалните партньори.

Предложението на ЕК препоръчва да бъде създадена благоприятна среда за двустранен и тристранен социален диалог, който да зачита „основните права за свобода на сдружаване и колективно договаряне, да насърчава силни и независими организации на работещите и работодателите, да включва мерки за укрепване на техния капацитет, да осигурява достъп до подходящата информация, необходима за участие в социалния диалог, да насърчава ангажирането със социален диалог на всички заинтересовани страни, да бъде адаптиран към цифровата ера, да насърчава колективното договаряне в новия свят на труда и да осигурява подходяща институционална подкрепа .

Текстът също така препоръчва на държавите-членки да гарантират, че организациите на социалните партньори ще бъдат признавани за представителни чрез обективни критерии, приети след консултации със синдикатите и с организациите на работодателите.  Също така, трябва да гарантира, че когато в една и съща компания вече има синдикални представители, но бъдат избрани и други представителни на работниците, то тези избрани представители няма да бъдат използвани за подкопаване на позицията на съответната синдикална организация. Социалните партньори трябва също така да бъдат защитени срещу всякакви незаконни мерки, които им пречат те да упражняват правото си на колективно договаряне.

В своя проект за съобщение Комисията обявява и други мерки на нейно ниво, като модернизирането на секторния социален диалог в ЕС, който обхваща повече от 80% от европейската работна сила с 43 комитета за секторен социален диалог (съставени от 65 европейски работодателски организации и 15 европейски синдикални федерации).