В настоящата тежка ситуация, характерна с липса на работни места, без съмнение найзасегнати от безработицата и заетостта на непълно работно време са младежите.

В момента, в световен мащаб без работа са 74 милиона младежи, докато в развиващите се държави 150 милиона млади хора са „работещи бедни“. Дори младежи, които имат работа, най-често попадат в капана на краткосрочните и ниско-платени позиции или работят в сивата икономика. Цяло поколение млади хора е оставено на заден план и последиците от това за обществото и за самите младежи ще бъдат много тежки. Ние не можем да си позволим да загубим цяло поколение. Младите работници са нашето бъдеще и ние трябва да им предложим точното и правилно място, където те да изложат своите искания.

МКП би желала да отбележи Международния ден на младежта чрез пълна мобилизация на всички свои организации-членки, които за пореден път ще препотвърдят своята воля и решимост да повишат усилията си за синдикализиране на повече млади работници. Поради това, Ви молим да пренасочите своите програми и бюджети към синдикализиране на млади работници.

В подкрепа на своите намерения на 12 август 2013 г. МКП ще даде старт на Платформа „Синдикализирай се!“, която е одобрена на заседанието на седмия Комитет на младежите (Брюксел 11-12 Април 2013). Целта е да се подкрепи синдикализирането на младите чрез обмен на иновативни и успешни стратегии и дейности. Платформата има също за цел да създаде глобална мрежа от млади синдикални активисти от организации, членуващи в МКП, които имат желание да:
-Споделят своя опит и добри практики по въпросите, свързани с привличането на млади работници за членство в синдикални организации;
-Да повишат ефективността на провежданите до момента кампании, насочени към млади работници;
-Да стартират нови кампании, насочени към млади работници;

Платформата също така ще насърчи синдикалните организации да повишат чувствителността си по въпросите, нуждите и интересите на младите работници, включително в колективното трудово договаряне и при участие в органите за взимане на решения.

Очакваните резултати от Платформата „Синдикализирай се!“ предполагат:
-Увеличаване броя млади хора, решили да членуват в синдикална организация;
-Увеличаване броя и качеството на колективни споразумения, покриващи специфични нужди на младите хора;
-Увеличаване броя на млади работници, участващи в процесите за взимане на решения, включително в колективното трудово договаряне.

Синдикализирането на млади работници е и ще остане критичен въпрос, отнасящ се за бъдещето на нашето движение.

За повече информация и актуални данни посетете уеб страницата на МКП, както и facebook страницата на Платформа „Синдикализирай се!“.

Също така може да се присъедините към Платформа „Синдикализирайте се!“, като попълните прикрепената бланка за записване и отговорите на кратката анкета на: http://www.ituc-csi.org/IMG/docx/_no_23_-get_organised_sign_up_form.docx

Шарън Бъроу – Генерален секретар на МКП