ЕКП е твърдо убедена, че Европейският социален модел (силни и добре развити държави, социално осигуряване, колективно […]