Получилите публичност данни за раздадените средства за допълнително стимулиране, измервани със стотици милиони левове в различни […]