ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ КЪМ НСТС С Т А Н О В И […]