Световният ден за безопасност и здраве при работа се отбелязва всяка година на 28 април от международното синдикално движение. На този ден се почита паметта на жертвите на трудови злополуки и професионални заболявания и отново се напомня на световната общественост, че те могат да бъдат предотвратени. Тази година той ще премине под мотото за безопасната и здравословна работна среда като основен принцип и право на работа!

 

 

По данни на Международната организация на труда /МОТ/ всяка година 2.2 милиона работници по света умират поради трудови злополуки и професионални болести. Ежегодно 270 милиона работещи получават сериозни увреждания, а броят на случаите на професионални заболявания е около 160 милиона. Загубите от тези трудови злополуки и заболявания възлизат на 4% от брутния вътрешен продукт в световен мащаб. Опасните и нездравословни условия на труд водят до загуба на средства и човешки ресурси и намаляват производителността и качеството на продукцията.

 

 

 

Статистика на трудовите злополуки в България  (по оперативни данни на НОИ)

Година Тр. Злополуки От тях смъртни една смъртна на общ брой тр. злополуки
2022 2582 84 30
2021 2392 68 35
2020 2309 89 26
2019 2731 89 30
2018 2914 92 32

 

Поради възстановяне броя на работещите от предприятията, който беше намален заради ковид кризата, през 2022 г. се отчита увеличение в броя на трудовите злополуки спрямо предходната 2021 г.

Общият брой на смъртните трудовите злополуки през 2022 г. е по-висок спрямо  2021 г. Увеличение има и в честотата на смъртни злополуки: една на всеки 30 трудови, спрямо една на всеки 35 за 2021 г. Тези данни показват, че всеки работен ден (249 за 2021 г.) над 10 души претърпяват злополука на работното място, а на по-малко от 3 работни дни един работник в България умира.

Анализът на КТ „Подкрепа“ показва, че насочването на вниманието и финансовия ресурс от страна на работодателите към мерките за предотвратяване на  пандемията, са станали за сметка на мерките за осигуряване на общата безопасност на работното място, в т. ч. психосоциалните рискове, мускулно – скелетните смущения, сърдечно- съдовите заболявания и др.

 

Най много смъртни случаи:

Отрасъл/бранш 2019 2020 2021 2022
Строителство (строителство на сгради; строителство на съоръжения; специфични строителни дейности) Общо 18 17 18 15
Сухопътен Транспорт 14 11 10 17
Търговия на едро  и дребно 12 8 7 8
Горско стопанство и растениевъдство 4 6 2 4
Добив на въглища и метални руди 3 3 0 6
Производство на метални изделия 3 3 4 6
Събиране на отпадъци, пречистване на води 4 2 0
Производство на хранителни продукти 3 2 5 0

Няма промяна по отношение тежестта на трудовите злополуки и свързаното с нея необходимо за възстановяване време. Средно по около 35 са загубените календарни дни при един инцидент и през двата анализирани периода.