Приключи работата си 99-та Международна конференция по труда, след като бяха обсъдени широк кръг от въпроси. На 17 юни Конференцията прие с 439 гласа за, 4 гласа против и 11 гласа въздържал се нови международни трудови стандарти под формата на Препоръка за ХИВ/СПИН и света на труда. Конференцията също така проведе първата дискусия по новите международни стандарти на труд за домашни работници, като бе решено по този въпрос да се приеме Конвенция, последвана от Препоръка. Втора дискусия по предложените инструменти ще се осъществи през юни 2011 година.
Комитетът по прилагането на конвенциите и препоръките разгледа 25 отделни случая, обхващащи цялата гама от препоръки и изводи, изложени от Комитета на експертите по прилагането на конвенциите и препоръките. Комитетът отново проведе специално заседание по прилагането от Мианмар на Конвенцията за принудителния труд, 1930 ( 29), проследявайки мерките, предприети в рамките на член 33 от Конституцията на МОТ.
В рамките на специален Комитет по постоянната дискусия по заетостта бе проведена дискусия върху инструментите за заетост в контекста на приетата през 2008 г. Декларацията на МОТ за социална справедливост за справедлива глобализация. Проучването и дискусията имаше за цел да насърчат съгласуваността между работата по създаване на стандарти и икономическата и социалната политика в работата на МОТ чрез анализ на законодателствата, практики и политики на страните в областта на заетостта.