На 01 февруари 2023 г., след тримесечни преговори, между Национална Федерация „Земеделие и горско стопанство“ на КТ“Подкрепа“, ФСОГСДП на КНСБ и директорите на СЗДП-Враца, СЦДП-Габрово, СИДП-Шумен, ЮЗДП-Благоевтрад, ЮЦДП-Смолян, ЮИДП-Сливен, в качеството им на работодатели в държавните горски предприятия, беше подписан Браншов колективен трудов договор за работещите в отрасъл горско стопанство – стопанисване за 2023 – 2024 г.

В новия БКТД бяха договорени следните параметри, свързани с ръст на работната заплата, социалните мероприятия, доплащанията съгласно българското законодателство, както и допълнителният платен годишен отпуск:

 1. Минимална месечна работна заплата за бранша, считано от 01.01.2023 г., в размер на 900 лв.
 2. При определяне на нова МРЗ за страната, договорената в БКТД се коригира с процента увеличение на същата.
 3. Страните се договориха за ежегоден ръст на основните месечни работни заплати по категории персонал, средно в размер от 10% до 20% за държавното предприятие на база предходна година.
 4. Допълнително трудово възнаграждение за всеки отработен нощен час, или част от него, между 22 ч. и 6 ч. – в размер не по-малко от 5 лв.
 5. За времето, когато работникът и служителят е на разположение на ДП, ДГС и ДЛС за охрана на горите от пожари, за участие при потушаване, за дежурства след потушаване на пожар, както и дежурство на тел. 112, се заплаща допълнително възнаграждение за всеки час, или част от него, в размер на 3 лв.
 6. Заплащане за положен извънреден труд.
 7. Заплащане за работа през дните на официални празници.
 8. Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит не по-малко от 1% за всяка година трудов стаж.
 9. Обезщетение при уволнение поради закриване на предприятието – брутното трудово възнаграждение за времето, останал без работа, но за не повече от 3 месеца.
 10. За всички работници и служители придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст – 7 брутни работни заплати.
 11. Ежегодно работодателят организира и поема разходите за провеждане на серологично изследване за лаймска болест на работниците и служителите.
 12. Договорен допълнителен основен платен годишен отпуск, както и такъв за полагане на труд на ненормирано работно време и за специфични условия на труд.
 13. Договорени средства за социални мероприятия, които се осигуряват от работодателя и се формират в размер на 10% от начислените средства за работна заплата.

Браншовият колективен трудов договор има действие за всички легитимни синдикални организации, членове на КТ“Подкрепа“ и КНСБ, и техните членове, както и за присъединилите се по определената в договора процедура. Настоящият БКТД влиза в сила от 01.01.2023 г. и важи до 31.12.2024 г.

БРАНШОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР „ГОРСКО СТОПАНСТВО – СТОПАНИСВАНЕ“ 2023-2024