Революционната работа на синдикатите във всяко кътче на света, за ратифицирането и прилагането на ключова конвенция на Международната организация на труда (МОТ) – за справяне с насилието и тормоза в света на труда – беше подкрепена от ново изследване и доклад на Международната конфедерация на профсъюзите (МКП), като част от кампанията ѝ #RatifyC190.

Работещите се обединяват за правото на всеки за трудов свят без насилие и тормоз: #RatifyC190, показва чрез документи как синдикатите превръщат C190 и R206 в правни реформи и политики на работното място, които подобряват ежедневния живот на работещите хора в цялото им многообразие. Изследването и докладът подкрепят спешния призив към правителствата и работодателите да направят повече, за да направят предимствата от C190 и R206 реалност сега.

Докладът включва казуси за това как кампанията около C190 и R206 вече е довела до засилен социален диалог и колективно договаряне за справяне с насилието и тормоза, включително и тези в света на труда, които са основани на пола.

Изследването на 107 свързани с МКП синдикални организации в 70 страни разкрива, че:

  • Насилието и тормозът, включително и тези основани на пола, са се увеличили през последните години в резултат на пандемията от Ковид-19;
  • 97% от анкетираните синдикати са работили за осигуряване на ратифицирането и прилагането на C190;
  • 50 държави ще ратифицират C190 до 2023 г. Към днешна дата, 20 държави са завършили процеса на ратификация;
  • 91% от анкетираните синдикати са ангажирани в социален диалог за привеждане на C190 в съответствие с националните закони и политики, а 67% са договорили политики на работното място или колективни трудови договори.

В тази връзка, генералният секретар на МКП – Шарън Бъроу поздрави организациите, документирани в този доклад, за работата им да превърнат C190 и R206 в истинска промяна на практическо ниво. Освен това, тя подчерта, че насилието и тормозът на работното място, особено когато е основано на пола, е основен проблем във всички части на света и във всеки сектор. Това насилие унищожава животи, лишава жените от шанса да реализират потенциала си и допринася за по-широки репресии в обществото въз основа на полова идентичност, етническа принадлежност и социален статус на хората. Всеки има право на свят, свободен от това. Шарън Бъроу добави и че е нужно да видим правителствата и работодателите да имат активност, съответстваща на тази на синдикатите. Правителствата трябва да включат синдикалните организации като социални партньори в социалния диалог и колективното договаряне, и да ратифицират и прилагат C190 и R206 възможно най-скоро.

Добре е работодателите да направят същото, като интегрират C190 и R206 на отраслово ниво и на работно място и да гарантират, че това се случва в техните вериги за доставки. Синдикатите ще засилят действията си като част от кампанията #RatifyC190 в навечерието на кампанията @16DaysCampaign.

Изследването включва 26 синдиката в Африка, 20 в Северна и Южна Америка; 23 в Азиатско-тихоокеанския регион; 8 в Близкия изток и Северна Африка и 30 в Паневропейския регион.