Политиците трябва да се вслушат в гласа на работниците!

Да се противопоставим на увеличаването на цените – настоящата криза се движи от желание за свръхпечалби, а не от повишени заплати!

Работните заплати не са причина за инфлацията. На практика точно работещите са жертви на кризата, защото стойността на заплатите им пада, докато цените на ежедневните стоки се покачват. Това увеличава съществуващите неравенства, като нископлатените работници и уязвимите хора са засегнати най-тежко.

Работодателите, правителствата и ЕС носят отговорността и са задължени да предприемат спешни мерки за справяне с непрекъснатото повишаване на разходите за живот, като осигурят увеличение на заплатите, гарантират спешна подкрепа за семейства, които изпитват затруднения, да положат усилия за ограничаване на цените, да въведат данъчно облагане за преразпределение на свръхпечалбите.

Кризата е тежка и ЕКП призовава за приемане на План от шест точки за справяне с кризата с повишените разходи за живот и за изграждане на икономика, която реално дава резултати за работниците.

За да прекратим обедняване на работещите, синдикалните организации настояваме за:

1.Незабавно увеличаване на заплатите, за да се отговори на увеличението на разходите за живот и да се гарантира, че работниците ще получават справедлив дял от производствените печалби, както и приемане на мерки за насърчаване на колективното договаряне, като най-добрият начин за постигане на справедливо заплащане и устойчива икономика.

2.Осигуряване на плащания, насочени към онези, които не са в състояние да заплащат сметките си за енергия, да се хранят и да заплащат наема си; правото на храна и на топъл дом са човешки права и те трябва да бъдат защитавани. Не може да се очаква от хората в бедност да плащат непосилни сметки. Трябва да има забрана за прекъсвания на предоставяните комунални услуги.

3.Приемане на лимити на цените, особено за цената на електрическата енергия и твърд данък върху прекомерните печалби на енергийните и други компании, за да се гарантира, че няма да им бъде позволено да спекулират с тази криза, заедно с допълнителни мерки за ограничаване на печалбите, като намаляване на изплатените дивиденти и предотвратяване на спекулации върху цените на храните.

4.Национални и европейски мерки за антикризисна подкрепа в защита на доходите и работните места в индустрията, услугите и публичния сектор, включително мерки от типа SURE за защита на работните места, доходите и за финансиране на социални мерки за справяне с тази криза и с процесите, свързани със справедливия преход.

5.Реформиране на функционирането на енергийния пазар на ЕС. Признаваме, че енергията е обществено благо и целеви инвестиции за справяне с основните причини за кризата, като недостатъчната подкрепа за зелената енергия и последиците от приватизацията.

6.Гарантиране участието на социалните партньори при разработването и прилагането на антикризисните мерки. Социалния диалог е доказаният метод за успешно управление на кризи!