На 27 септември 2022 г. между Националния осигурителен институт, Национален синдикат на административните служители „Подкрепа“ и Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации – КНСБ се сключи Колективен трудов договор, който влиза в сила от 25 септември 2022 г. и има срок на действие 2 години.

Предмет на настоящия трудов договор включва:

  1. условия за синдикална дейност и взаимоотношения между страните;
  2. трудова заетост, професионална квалификация;
  3. работно време, почивки и отпуски;
  4. трудови възнаграждения и обезщетения;
  5. здравословни и безопасни условия на труд;
  6. социално-битово и културно обслужване

КТД се прилага за всички членове на синдикатите, страна по договора, работещи по трудово правоотношение в НОИ.

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР НОИ 2022 г.

СПОРАЗУМЕНИЕ НОИ 2022 г.