През настоящата година отбелязваме 40-та годишнина от създаването на Европейската фондация за подобряване условията на живот и труд Eurofound. Базираната в Дъблин, Ирландия, Агенция на Европейския съюз е натоварена да предоставя изводи от научни изследвания и полезни знания в областта на социалните и трудовите политики.

На 26 май – точно в деня, в който преди 40 години с Регламент номер 1365/75 на Европейския съвет бе създадена Агенция Eurofound, тя празнува заедно с Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, своя четиридесетгодишен активен принос за подобряване на качеството на живот и условия на всички европейци.

На 19-21 октомври 1972 г., по време на първата европейска среща на високо равнище на европейските държавни и правителствени ръководители от деветте държави-членки на разширената Европейска общност в Париж е постигнато съгласие, че „подходящите мерки на Общността следва да бъдат базирани на интердисциплинарна научна основа, като в същото време работодателите и работниците трябва да бъдат приобщени към предприеманите мерки“, с цел по-добро взаимодействие по „проблемите, свързани с подобряването на условията на живот и труд в съвременното общество“.

В резултат на това амбициозно решение бе създадена Европейската фондация за подобряване условията на живот и труд Eurofound. Основополагащият документ е Регламент номер 1365/75(ЕИО) на Европейския съвет от 26 май 1975 г. Основната цел на Фондацията е посочена както следва: „да допринася за планирането и създаването на по-добри условия на живот и труд чрез мерки, насочени към разширяване и разпространение на познания, които могат да подпомогнат това развитие. С оглед на поставената цел, задачите на Фондацията са да разработва и внедрява идеи за средносрочно и дългосрочно подобряване на условията на живот и труд в светлината на практическия опит, като идентифицира фактори, които биха предизвикали съществени промени.

„Създаването на фондацията е свидетелство за визията на основателите на Европейския съюз и то доказва, че още в онези ранни години те са предвидили необходимостта от създаване на подобна Европейска агенция с уникална задача – да предоставя знания по социални и трудови въпроси“, подчерта Хуан Menéndez-Valdés, Директор на Eurofound. „Друга основна наша цел е да бъдат подпомогнати политиците при разработване на програмите, които ще осигурят по-добро бъдеще на европейските граждани. От четиридесет години до днес, работещата в 28 държави за 520 милиона души Агенция, никога не е изпълнявала по-актуална роля – да продължава да предоставя навременна, актуална и достъпна информация и анализи, с цел да помогне политиците да планират по-добро бъдеще за всички нас“.

„Приносът на Eurofound за формирането на политиката на ЕС и за постигане на амбициозните ни цели е безценен. С нетърпение очаквам да работя заедно с Агенцията, за да изградим по-силен, динамичен и по-равноправен съюз“, коментира Мариан Тисен, еврокомисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и мобилността на труда.

За отбелязване на 40-годишнината на Европейската фондация за подобряване условията на живот и труд Eurofound в Брюксел беше открита специално подготвена изложба.