по-качествени стажове за всички млади работници в Европа

Европейската конфедерация на профсъюзите (EКП) настоява за по-качествени стажове за всички млади работници в Европа. Младежката безработица остава висока –  15% и това е демографската група, изправена пред най-висок риск от бедност. В допълнение, продължаваща криза превърна пазара на труда в много враждстажове за всички млади работнициебно място за тези работници.

Според EКП стажът може да улесни придобиването на умения и да мотивира за кариерно развитие, но стажовете не могат да бъдат превърнати в обучение на младите  работници. По този начин нискокачествените, нископлатени и неплатени стажове се превръщат в една от най-очевидните форми на експлоатация. По ирония на съдбата, тези „възможности“ са запазени само за онези младежи, които могат да си позволят да работят безплатно. Младите хора в неравностойно положение се сблъскват с по-големи трудности при опитите си да навлязат на пазара на труда. Следователно, използването на млади и опитни работници като евтина работна ръка в името на повишаване на квалификацията им, не може да бъде толерирано и няма място в периода на икономическо възстановяване след кризата.

 

Според ЕКП налагането на обвързващи критерии за качество на стажовете след дипломиране е справедливия начин за осигуряване на равен достъп до пазара на труда на младите хора, независимо от техния социално-икономически произход. Младите работници заслужават качествени работни места и достойни заплати. Ефективна и реално приложима забрана за неплатени стажове е едно от отдавна закъснелите обещания, които европейските законодатели сега имат шанс да изпълнят.

 

ЕКП настоява за приемане на Европейска директива за качествени стажове

Подобна Директива следва да обхваща работата на стажанти, провеждащи стажове на отворения пазар на труда, стажовете които са част от активните политики на пазара на труда, предлагани от Гаранцията за младежта, както и стажовете, които са задължителна част от професионалното обучение и трябва да включва следните изисквания:

 1. Заплатата на стажанта да бъде съгласно Директивата за адекватни минимални заплати в Европейския съюз (Директива (ЕС) 2022/2041) и съответните секторни колективни споразумения, като се забранят неплатените и нископлатените стажове, както и нетрудовите договори, предлагани на стажантите .
 2. Достъпът до социална защита, по-специално обезщетения за безработица и здравно осигуряване срещу злополука и пенсионни вноски, трябва да бъде гарантиран, за да се предотврати несигурността след периода на стажа.
 3. Директивата не трябва да води до създаване на нови видове договори в националното трудово законодателство, тъй като целта е да се предложи на стажантите качествена работа.
 4. Предлагащите стаж не следва да изискват предишен трудов опит при обявяването на свободни работни места за стажанти.
 5. Укрепване на инспекциите по труда, за да се правят проверки за случаи на заместване със стажанти  на постоянни длъжности.
 6. Предвиждане на период на прекъсване между наемането на стажанти за една и съща позиция, тъй като в противен случай позицията трябва да бъде постоянна.
 7. Сключване на писмен договор за стаж, определящ продължителността и условията за всяко подновяване на стажа. Продължителността на стажовете следва да бъде ограничена и не по-кратка от два месеца. Подновяването или удължаването на стажовете не трябва да води до замяна на начални работни места или свободни работни места с работа на пълен работен ден и постоянни трудови договори.
 8. Професиите, при които има висок риск стажовете да заменят постоянни работни места със стажанти, трябва да преговарят със синдикатите дали могат да се предлагат подобни стажове.
 9. Стажантът и предлагащият стаж трябва да определят целите на обучението съвместно. Задачите, които трябва да бъдат изпълнени от стажанта, трябва да имат връзка с установените учебни цели. Надзорът, наставничеството и наблюдението на напредъка трябва да бъдат гарантирани през целия стаж.
 10. Стажантите следва да имат достъп до всички форми на представителство на работниците на работното място.
 11. Обявите и рекламите за свободни работни места трябва да бъдат неутрални по отношение на пола и да включват информация за реда и условията на стажа, включително заплата, условия на труд, очаквани задачи и застраховка за здраве и злополука.
 12. Броят на стажантските позиции в компанията може да бъде максимум 20% спрямо броя на постоянните позиции.
 13. Работодателите трябва да имат достъп до финансови субсидии, само ако спазват критериите за качество на производството, трудовото законодателство и колективните договори.
 14. Европейската Комисия следва да публикува насоки за адекватни схеми за мониторинг за да се гарантира равнопоставено събиране на данни с участието на социалните партньори.

 

Препоръките на ЕКП относно стажовете с образователни цели са:стажове

 • Всички стажове, които се осъществяват в замяна на кредити за обучение, да бъдат завършени, за да се получи съответната квалификация.
 • Работното време следва да е съвместимо със съответния учебен план. В случаите когато обучението и образованието трябва да се провеждат едновременно, е необходимо да има ограничение за максималното седмично работно време.
 • Финансовата помощ, предоставена на стажанта трябва да компенсира преките разходи, направени от него.
 • Стажантът трябва да има достъп до социална защита, по-специално до застраховка срещу злополуки, както и до отпуск по болест.
 • Максимална продължителност от шест месеца, като се вземе предвид националната практика.

 

Резолюцията на EКП за по- качествени стажове за младите работници е приета на заседание на Изпълнителния комитет от 30-31 март 2023 г.