Устойчивото развитие е възможно само с активното ангажиране на света на труда. Правителствата, работодателите и работниците не са пасивни наблюдатели, а по-скоро агенти на промяната. Те са в състояние да разработят нови начини на работа, които опазват околната среда за настоящите и бъдещите поколения, изкореняват бедността и насърчават
социалната справедливост чрез насърчаване на устойчиви предприятия и създаване на достоен труд за всички.

Наръчникът дава възможност на представителите на синдикатите да се включат в процедурите за информиране, консултиране и участие на работното място, като играят проактивна роля в управлението на справедливия преход: да предприемат стъпки към въглеродно неутрално и кръгово бъдеще за своите производствени предприятия или производствени зони, като същевременно запазват заетостта и достойния труд на фирмено и секторно ниво посредством социален диалог.

Наръчникът:
• предоставя информация, инструменти и показатели с цел на осведомеността и инициативността на синдикатите.
• подчертава демократичното участие на синдикатите в процесите, свързани с прехода, и значението на социалния диалог.

ПОДОБРЯВАНЕ УЧАСТИЕТО НА СИНДИКАТИТЕ В СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ ЗА ПО-УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА И СЕКТОРИТЕ /НАРЪЧНИК-ИНСТРУМЕНТАРИТУМ/

Този наръчник е разработен в рамките и като резултат от проект VS/2021/0055, засягащ Справедливия преход, с цел подкрепа на синдикатите в предприемането на стъпки към устойчиво бъдеще на фирмено/секторно ниво чрез социален диалог. Проектът има за цел да подпомогне синдикатите да се възползват от възможностите, които може да донесе европейският “зелен курс” и възстановяването след пандемията Ковид-19, за да насърчат устойчиво бъдеще с високи нива на заетост, като формулират и подкрепят предложения в съответствие с философията на справедливия преход.

Наръчникът е разработен от екип на КТ „ПОДКРЕПА“, в рамките на европейския проект „Just Transition: подобряване участието на синдикатите в социалния диалог за по-устойчиво бъдеще на предприятията и секторите“.

Може да ползвате Наръчника с инструментариум също онлайн като влезете в тези линкове:
https://justtransition.cisl.it/bg-BG/Tool1
https://justtransition.cisl.it/bg-BG/Tool2
https://justtransition.cisl.it/bg-BG/Tool3