Европейската комисия (ЕК) представи на Съвета предложения за решения за предоставяне на финансова подкрепа за изпълнение на мерките за възстановяване, свързани с Covid-19. Предложенията за тези решения са специфични за всяка отделна държава-членка.

В рамките на този пакет, по механизма SURE, ЕК ще разпредели ресурси на 16-те страни-членки, които до момента са подали молба за финансова помощ. Унгария също така е представила официално искане, което е в процес на оценка. Други държави-членки, които все още не са подали своите искания, също имат право да го направят. Ако бъде приет, този пакет ще активизира заеми в размер на 87,3 млрд. евро /от общо 100 млрд./, предвидени в Регламента по инструмента SURE. До момента, разпределените средства са както следва: Белгия 7.8 млрд., България 511 млн., Гърция 2.7 млрд., Испания 21.3 млрд., Италия 27.4 млрд., Кипър 479 млн., Латвия 192 млн., Литва 602 млн., Малта 244 млн., Полша 11.2 млрд.,   Португалия 5.9 млрд., Румъния 4 млрд., Словакия 631 млн., Словения 1.1 млрд., Хърватия 1 млрд., Чехия 2 млрд.

Тези заеми ще помогнат на страните-членки да се справят с внезапното увеличаване на публичните разходи, необходими им за запазване на заетостта. Както може да се види, разпределението е разнообразно. Почти всички страни обаче искат финансова помощ за подпомагане на доходите на служителите и самонаетите работещи, които са засегнати от кризата.

Член 3 от всяко Решение за изпълнение определя мерките, които са допустими за финансирани чрез механизма SURE. Той се отнася до вече въведени правни актове и програми, повечето от които са приложени още през седмиците, непосредствено след избухването на пандемията.

Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) изразява загрижеността си, че нито едно от предложенията на Комисията относно това Решение за изпълнение не е било обсъдено със социалните партньори. ЕК оправдава това с обяснението, че е било въпрос на спешност. Освен това Комисията не е проверила как социалните партньори са участвали на национално равнище при определянето на мерките, за които днес съответното национално правителство иска финансова помощ по линия на инструмента SURE.