ОТГОВОР: Натрупаните вноски в частни универсални пенсионни фондове, могат да се прехвърлят във фонд „Пенсии“ на НОИ. От тази услуга могат да се възползват физически лица, родени след 31.12.1959 г. и са осигурени в универсален пенсионен фонд /УПФ/ на допълнително задължително пенсионно осигуряване /ДЗПО/. Освен това трябва да отговарят и на следните изисквания:

  1. Да не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране;

  2. Да е изтекла 1 година от датата, на която е започнало осигуряване в УПФ или 1 година от направен избор за прехвърляне на партидата от едно УПФ в друго;

3. Да не е изтекъл срокът, в който законодателството дава възможност за прехвърляне. Кодексът за социално осигуряване съдържа график, според който срокът, в който едно лице може да се прехвърля, е различен. Ако навършвате пенсионна възраст по чл. 68, ал. 1:

  • от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. – не по-късно от една година преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;

  • от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. – не по-късно от две години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;

  • от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. – не по-късно от три години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;

  • от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. – не по-късно от 4 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;

  • след 1 януари 2038 г. – не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1.

Заявлението може да се подаде по следните начини:

  1. В офиса на НАП по постоянен адрес на физическото лице – лично или от упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно лице;
  2. По електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) на осигуреното лице, чрез Портала за електронни услуги на Национална агенция за приходите (НАП): https://inetdec.nra.bg.