Днес, 6 декември 2022 г., между синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, проф. д-р Сашо Пенов, министър на образованието и науката, и социалните партньори се подписа нов колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование. Той е без финансови параметри поради липсата на бюджет за 2023 г.

Настоящият КТД влиза в сила от 26.11.2022 г., а в &3 от Преходните и заключителни разпоредби е договорено, че в тримесечен срок след влизане в сила на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. страните ще предприемат действия за изменение на настоящия КТД, което включва и анекс за увеличение на работните заплати и актуализиране на допълнителни плащания.

Договорът е пореден от 30 години и е в резултат от упоритата работа на Синдикат „Образование“ за трудовоправни, социални и професионални права на българския учител.

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 2022