КТ“Подкрепа“ изпълни успешно основните дейности и мероприятие, свързани с изпълнението на европейски проект VS/2020/0481 „PIT-Командироване на работещите в транспорта“. Водещата организация на проекта е италианският синдикат CIGL, а останалите партньори са BTB ABVV/Белгия/ и GWU/Малта/. Проблемите с командироването на международните шофьори се коренят не само в различния стандарт при страните на ЕС, но и от различните осигурителни системи.

КТ“Подкрепа“ представя резултатите от изпълнението на основните дейности по проект VS/2020/0481 „PIT-Командироване на работещите в транспорта“ тези разлики в стандарта на живот в страните членки на ЕС са изключително големи и съответно гражданите на по-бедните страни имат бедни международни шофьори и обратно. Ние синдикатите добре знаем, че тези работещи са едни от най-засегнатите по отношение на социалната им сигурност, здравето и безопасността при работа. Затова ние се борим за защитата на достойнството, сигурността и здравето на всички транспортни работници, в това число и на командированите. Осигуряването на условия за достоен живот и за достоен труд е наша синдикална отговорност!

За целите на проекта беше възприето определение за командирован шофьор, както следва: „Наето на трудов договор пълнолетно и правоспособно да извършва транспортна дейност лице, което извършва своята дейност за ограничен срок в държава-членка на ЕС, различна от тази, в която е седалището на неговия работодател“. В този смисъл, командированите шофьори осъществяват разнороден вид работа, като каботаж, транспортни услуги между други страни, комбинирани превози и осъществяване на курсове без товар.

Резултатите от проведените две обучения и дискусионна среща са следните:

  • За нас, като представители на работещите, основният проблем е състоянието на комуникацията между участващите в процеса на командироване страни – ние констатирахме липса или недостатъчно приложение на новите модерни мобилни и виртуални форми на комуникация. Тази липса на добър обмен на информация лишава тези работещи от възможността да бъдат компетентно и своевременно информирани за възможностите да получат синдикална защита. По този начин, тази реална възможност остава неясна за тях и те не чувстват необходимост да търсят тази защита на своите права;
  • Ние със съжаление потвърждаваме констатацията, че е налице социален дъмпинг и българските шофьори предпочитат да бъдат евтина работна ръка в по-богатите страни (Западна Европа), вместо да останат в България – това е така, защото у нас те ще получават много по-ниски заплати;
  • Командированите работници в транспорта /в по-голямата си част шофьорите на ТИР/ представляват много трудна за синдикализиране група работещи. На първо място, в повечето случаи те работят самостоятелно и поради тази причина възможностите за осъществяване на директен контакт, за по-задълбочено общуване и за провеждане на консултация с тях, е ограничена;
  • Основният проблем, дори след приемането на пакета за мобилност (т.нар. „пакет Maкрон“) е, че работодателите, в качеството си на собственици на камионите, най-често принуждават своите служители (шофьори) да сключат договори за наем като еднолични търговци. Това е начинът да бъдат заобиколени правилата, наложени от ЕС, без реално да бъде нарушено националното законодателство;
  • Трудът на командированите в транспорта е изключително тежък и рисков – много от тях са постоянно изложени на стресови ситуации, свързани с кратките срокове на превоз; нездравословен начин на живот; опасно шофиране, заради икономии на гориво и др.;
  • На практика възможностите за договаряне на КТД за тези работещи са минимални и това е нарушение на трудовото право;
  • Необходимо е подобряването на сътрудничеството между всички заинтересовани страни – ние синдикатите трябва а започнем диалога с обществените институции и с частните транспортни фирми, за да успеем да окажем реална помощ и да подобрим защитата на правата на тези работещи;
  • Подобряването на сътрудничеството между институциите на европейско ниво е ключов фактор и то следва да бъде инициирано и координирано от Европейския орган по труда.

Заключенията, направени от експертите и синдикалистите, привлечени за участие в дейностите по проекта, показват че съществува спешна нужда от по-активни действия в посока на социална интеграция и синдикализация, както и основна промяна в културата и отношението към трудовия статут на тези работещи. Това може да бъда постигнато чрез подобряване на координацията между участниците в процеса, чрез по-конкретни действия, например: консултирането и работата в мрежа на работещите в транспорта; национални срещи на експертно ниво с цел обмен; обучения; използване на социалните мрежи. Акцентът трябва да бъде поставен върху съвместните обучения и инспекции; разпространение на информация относно правата на работодателите и на работещите; обмен на успешни практики. Тъй като разглежданите проблеми в транспортния сектор засягат основно спазването
и защитата на синдикалните права на командированите работещи, една от нашите основни задачи ще бъде разработването на обучителен модел за синдикалисти по проблемите на командированите работещи в транспортния сектор.

Изводите от дейностите по този проект показаха, че ние синдикатите имаме важната отговорност да бъде повишена осведомеността за проблемите, пред които са изправени командированите работещи, както и да ги насърчим за присъединяване, участие и по голяма активност в синдикалната ни дейност!

БРОШУРА