На 2 ноември 2023 г. президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов откри международна конференция на тема „Достойна заетост и социална сигурност в Западните Балкани – от регионални специфики към общо европейско бъдеще“. В нея участват синдикални лидери и експерти от Франция, Сърбия, Румъния, Албания  и Северна Македония. На събитието изказвания направиха официалните гости Смилен Вълов – изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, Зорница Русинова – председател на Икономическия и социален съвет, Мария Минчева – зам.-председател на Българската стопанска камара и Константин Стойчев – съветник към политическия кабинет на Министерство на труда и социалната политика.

 

Димитър Манолов отбеляза, че се намираме в сложна за нас обстановка, в етап на специфични политически развития. „В момента в България се провеждат избори за местна власт, по-важното за нас като синдикалисти е започването на процедурата по съставянето на бюджета на държавата за следващата година. Ние за пореден път затвърждаваме позицията си по отношение процеса на присъединяване на страните от Западните Балкани към Европейския съюз.  Минаха 5 години от българското председателство на Съвета на ЕС, когато България повдигна темата за присъединяването на Западните Балкани. Минаха повече от 16 години откакто КТ „Подкрепа“ постави този въпрос и не спира да го постоява непрестанно, макар светът коренно да се измени.“, коментира в своето изказване президентът на КТ „Подкрепа“.

Константин Стойчев, съветник на министъра на труда и социалната политика отбеляза, че темите, поставени на конференцията, са изключително важни, трябва да бъдат обсъдени и подходът към тях може да бъде решен по правилния начин само в работа със социалните партнори, в работа със синдикалисти като вас. Нека обменим опит, нека всеки се научи от това, което другият е успял да направим“, допълни още той.

Смилен Вълов, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, коментира че живеем в интересно и вълнуващо време, в което от една страна имаме напредък на технологиите, доведел до сериозни промени в трудовия живот и наложил нови форми и изисквания към участниците в него, а от драга страна е налице демографски срив в Европа, налагащ бърза реорганизация на трудовите взаимоотношения. Той отбеляза, че Зеленият преход и дигиталната трансформация са другите нетърпящи отлагане процеси, оказващи влияние на трудовия пазар. „Ефектвините политики, насърчаващи преходите в заетост трябва адекватно да доведат до повишаване стандарта на живот, квалификацията и условията на труд на работещите и на безработните. Недостигът на кадри и повишаващите се разходи за труд ще бъдат сред най-големите предизвикателства през следващите години. Решенията ще се търсят в привличането обратно в България на хора, които работят и живеят в чужбина – привличане на работниси от ЕС и работници от трети страни, както и включването на редица групи от населението, които традиционно имат по-ниско участие в пазара на труда /хората без квалификацията, тези от малките населени места, нуждаещи се от гъвкави и нестандартни модели за работа/“. Изпълнителният директор на Агенциа по заетостта постави акцент и върху още два сериозни проблема – равенството между половете и дискриминацията.Равното третиране и равните възможности, равното заплащане на труд с равни стойности, както и равновесието между професионалния и личния живот, са принципи, които ЕС следва и са цел за всички. Дискриминацията по различни принципи при включването на пазара на труда също е тема, която, за съжаление, не е в историята и ние с общи услилия трябва да се борим за преодоляване на предрасъдъците. Агенцията по заетостта има амбициозната задача да предостави на близо половин милион заети безработни лица усъвършенстване на дигиталните умения, с което ще осигурим на много хора предпоставки за намиране на ново работно място. Това ще бъде безплатно и е вече стартирал процес в България. Дейността по класифициране на зелените умения, която Агенция по заетостта осъщестявава в партньорство с Европейските обществени служби по заетост, ще позволи на хилядите застрашени от закриване професии бързо да се преквалифицират и навреме да се преориентират в заетост, гарантираща устойчивост и дойстойни доходи и условия на труд. Надявам се с днешната конференция да почерпим нови идеи и добри практики за решаването на проблеми, касаещи пазара на труда и приветствам КТ „Подкрепа“ за инициативата“, завърши Смилен Вълов.

Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет отбеляза, че Европейският съюз е един много по-различен модел от всички останали икономически съюзи в света и причината за това е солидарността. „Солидарността, която ни дава Европейският съюз, и със заявката на Урсула фон дер Лайен за допълнителни средства, свързани с разширяване на ЕС към Западните Балакани, утвърждава още веднъж нуждата да се обръщаме към работещите хора в Европа. Темите за достойна заетост и социална закрила е важно да бъдат обсъдени не само в националните си формати и всички формати, касаещи социален диалог, но и консултациите, които може консултативен орган като ИСС да направи по отношение на законодателна, испълнителна власт, президенство, но и в регионален формат. ИСС е единственият по рода си консултативен орган в страната, който вече 20 години дава принос за това хората в България, през представителството на синдикати, на работодателски и граждански организации, активно да участват във взимането на решения чрез актовете, които ИСС издава. В рамките на този мандат ние сме си поставили 3 приоритета – всичко, което правим да има принос България да бъде по-социална, по-зелена и по-дигитална. Вярвам, че сътрудничеството, което в рамките на този семинар ще може да изградите помежду си като регионални синдикални партньори, може впоследствие да прерастне в по-широка основа и ние като Икономически и социален съвет също да помогнем да се изгради такъв диалог на организираното гражданско общество в регионите, защото искрено вярвам, че когато сме заедно и сме солидарни помежду си, можем да бъдем много по-силни“, допълни още г-жа Русинова.

Искам да направя едно основно послание от името на Българска стопанска камара, като работодателска организация, че ние съвсем убедено подкрепяме присъединяването на страните от Западните Балкани за членство в Европейския съюз. Балканите пропускат възможности да използват потенциала на един регионален пазар – както пазара на труда, така и търговия между фирмите и сближаване на народите, защото ние продължаваме да сме водени от миналото, не от бъдещето. Опитът показва, че синдикати и работодатели, като партньори, имат ключова роля при присъдиняването на дадена държава към ЕС. Нашият опит показва, че чрез Европейският икономически и социален комитет и използването на този интрумент за смесени консултатични съвети между ЕС и съответната държава, всъщност се създава една голяма възможност работодателите и синдикатите да подготвят своите членове за това какво представлява ЕС, какви ще са правилата, които ще се прилагат, за това какво правят техните колеги в други държави-членки, как могат да се ползват от техния опит, да се подготвят да участват в промяната и адаптирането на законодателството и по този начин всъщност да подобрят и собствените си връзки с държавната администрация. Българските работодатели и синдикати могат да бъдат много полезни на своите колеги от Западните Балкани по отношение изграждането на капацитет, като споделим своя опит.“, коментира в своето изказване Мария Минчева, зам.-председател на Българска стопанска камара.

Програмата на конференцията предвижда обсъждане на широк кръг въпроси, фокусирани върху фундаменталните ценности, определящи облика на Европейския съюз и неговата идентичност, и свързания с тези ценности път на страните от Западните Балкани към Европейския съюз. Сред основните теми на конференцията са:

  • Новият пакет мерки на ЕС в подкрепа на Западните Балкани – инструмент, ориентиран към бъдещето, със специален акцент върху зеления и цифров преход – проф. д.с.н. Васил Киров, Институт по философия и социология, БАН;
  •  Развитието на информационните технологии и отражението им върху гражданите– Богомил Николов,Изпълнителен директор, Асоциация Активни потребители;
  • Социални и екологични проблеми пред икономическото възстановяване на региона на Западните Балкани – постижения и предизвикателства за организациите на работещите; 
  • Отговорът на синдикатите на кризата с повишаването на разходите за живот: иновативни решения в интерес на работещите.

Тези въпроси ще бъдат свързани със синдикалните политики и действия за преодоляване на спада в жизненото равнище на работещите и на техните семейства. Програмата предвижда също обмен на идеи относно възможностите за разширяване на  социалното партньорство, с цел по-добра представителност и гарантиране защитата на трудовите права на всички категории работещи.

Събитието е част от обучителната програма на Европейския работнически център EZA.

Програма