Разяснение на Медицинска федерация „Подкрепа“ относно: Принадлежност на детски ясли към системата на здравеопазване

Детските ясли и яслените групи в детските градини са безспорно и неизменно част от българската здравна система и това се потвърждава както от целите, философията, традициите и обществената предназначеност на ясленото дело, така и от нормативната уредба на дейността на тези здравни институции.

По отношение на целите, философията и общественото предназначение на ясленото дело, следва да отбележим, че:

Ранното детство е такъв етап от човешкия живот, който се характеризира с бързото формиране на всички психофизиологични процеси, присъщи за човека. Формират се функционалните системи на организма: променя се ръстът, теглото, пропорциите на вътрешните органи – нарастване на гръдния кош, укрепване на диафрагмата, увеличаване на сърцето; усъвършенстване на дихателната система и хранителната система и др. Нарастват и се развиват костната и мускулната система. Увеличават се размерите на главата, ръцете, краката. Появяват се млечните зъби. Увеличава се работоспособността на нервната система и започва да функционира дългосрочната памет. Формира се втората сигнална система (разширява се речниковият запас на детето и то започва да разбира все по-добре речта на възрастните и т.н.). Посоченият период се характеризира и с усъвършенстване на психическото развитие на детето. През разглеждания възрастов период, развитие претърпява и предметната дейност у детето, която сама по себе си, като елемент от човешката култура, оказва сериозно въздействие върху психическото развитие: усъвършенстват се зрителното възприятие и фонематичният слух; развива се нагледно-действеното мислене и постепенно започва да се формира нагледно-образното мислене.

Поради посочените, а и много други анатомо-физиологични особености на децата в ранна детска възраст (от 0 до 3 години), напълно обосновано се е наложил и утвърдил принципният подход, според който в работата с децата през този възрастов период, доминираща роля и значение имат съхраняването и укрепването на физическото и психическото здраве, т.е. насочване на усилията приоритетно към правилното физическо и нервно-психическо развитие на детето. Именно този подход налага специфични грижи за децата в ранна детска възраст, при които се акцентира върху:

  • Запазване и укрепване здравето на децата в ранно детство чрез профилактика на различни и често срещани в тази възраст заболявания и провеждане на закалителни процедури;
  • Стриктно проследяване на храненето на всяко дете, спазването на дневен режим с редуване на периоди на сън, бодърстване, игри и др.

 

По отношение на нормативната уредба на ясленото дело и мястото му в здравната система:

             Националната здравна система се дефинира и нейното функциониране се регламентира чрез ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО.

Съгласно чл.4 от Закона за здравето, „Националната система за здравеопазване включва лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, здравните заведения по този закон и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, както и държавните, общинските и обществените органи и институции за организация, управление и контрол на дейностите по опазване и укрепване на здравето“.

Именно Закона за здравето съдържа и регламентация на дейността на яслите и на здравните кабинети в образователните институции. Тази уредба систематично е разположена в Глава четвърта на закона, озаглавена „Здравна закрила на определени групи от населението” и в частност в нейния първи раздел със заглавиеЗдравна закрила на децата”.

Създаването и функционирането на детските ясли е израз на задължението на държавата и общините да „създават  условия за осигуряване на здравословна жизнена среда и нормално физическо и психическо развитие на децата” (чл.117 ЗЗ).

Основната функционална роля на детските ясли е формулирана по категоричен начин в чл.118, ал.1 от Закона за здравето и се свързва с „подпомагане на семейството при отглеждане на деца до тригодишна възраст и за осигуряване на тяхното нормално физическо и психическо развитие”.

Реализирането на формулираните по-горе специфични грижи предполага и изисква постоянен ежедневен мониторинг по отношение на здравето и психо-емоционалното състояние на детето. Именно поради тази причина, управлението и организацията на тези дейности са предоставени в компетентност на министерство на здравеопазването, а методическото ръководство се осъществява от министерството чрез съответните РЗИ. Това се потвърждава от текста на чл.7 от Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, която наредба е издадена от Министъра на здравеопазването, въз основа на Закона за здравето и с нея детайлно се регламентира дейността на детските ясли.

Според съвременните теоретични постановки, терминът „образование и грижи в ранна детска възраст“ (ОГРДВ) се отнася до публично финансираните и предлагани услуги за деца, които не са достигнали задължителната училищна възраст. „Образование“ и „грижи“ са обединени във фразата, за да се подчертае, че услугите за деца включват преимуществено физическото обгрижване, но при тях значимо място намира и създаването на възможности за учене и развитие. В този смисъл, не поставяме под съмнение твърдението, че за да бъдат ефективни националните политики в областта на ОГРДВ, се изисква прилагането на системен подход и тясно сътрудничество между различните сектори –здравеопазване, образование, социална сфера, неправителствени организации и т.н. Именно поради тези причини, дейността в детските ясли в България и понастоящем се осъществява чрез многофункционална кадрова обезпеченост – директор, медицински персонал, психолог, педагог, детегледачки, друг помощен персонал, като от всички тях се изисква притежаване на необходимото образование и квалификация. Всички те обаче, осъществявайки своите трудови задължения, функционално и организационно принадлежат към здравната система. Категорична, в този смисъл, е разпоредбата на чл.118, ал.2 от Закона за здравето, където се посочва, че „детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински И други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст”. В текста не само изрично е посочено, че дейността на детската ясла се реализира приоритетно от медицински специалисти, но използването на съюза „И”, а не „ИЛИ” категорично указва, че законът императивно изисква предоставянето на грижата да се осъществява от медицински специалисти, които се подпомагат от специалисти и персонал с друга квалификация.

Предприемайки инициативи и дейности, свързани с решаване на кадровите проблеми в здравната система, безспорно трябва да обърнем изключително сериозно внимание и на проблемите, произтичащи от кадровата необезпеченост на детските ясли и на училищното здравеопазване. Министерство на здравеопазването, както и всички заинтересовани страни, следва да направят задълбочен и експертен анализ на множеството проблеми, свързани с грижата за здравето на децата в ранна детска възраст. Необходимо е спешно провеждане на нови и категорични политики за чувствително повишаване на възнагражденията на медицинските специалисти, подобряване на условията на труд и създаване на нужните предпоставки за мотивация на младите хора не само да изберат за свое поприще хуманното здравеопазване, но и да предпочетат да упражняват благородната си професия в своята родина, защото по данни, представени от БАПЗГ повече от половината от заетите в детско и училищно здравеопазване са на възраст 60 и над 60 години, а няма подготвени кадри, които да ги заменят, а малкото такива не могат да бъдат мотивирани да започнат работа в системата, основно поради липса на адекватни стимули, вкл. възнаграждение.

 

МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ „ПОДКРЕПА“ КАТЕГОРИЧНО СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА ОПИТИТЕ НА ХОРА, КОИТО НЯМАТ КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ДЕТСКОТО ЗДРАВЕ /археолог, философ, преподавател по руски език, ветеринар, финансист/, ДА ПРОВЕЖДАТ ЕКСПЕРИМЕНТ С БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА И ДА ПОГУБВАТ СТОГОДИШНО ЯСЛЕНО ДЕЛО С ДОКАЗАН ОПИТ, ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В ГРИЖИТЕ И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА НАЙ-МАЛКИТЕ ДЕЦА.

 

 

 

 

ЩЕ ДОПУСНЕТЕ ЛИ ТОВА УНИЩОЖАВАНЕ НА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И ГРИЖАТА ЗА ДЕЦАТА ДО ТРИ ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ДА СЕ СЛУЧИ?

 

Соня Върбанова
Председател на МФ „Подкрепа“