В новия ОКТД се постигна договореност по няколко точки:
➖ Минималната месечна работна заплата за дружествата е минималната работна заплата за страната, умножена с коефицент 1,40.
➖ Стойността на безплатната храна и/или добавките към нея не може да бъде по-малка от 6.50 лв. на отработен ден, а за работещите при подземни условия, не по-малка от 8.00 лв. на отработен ден.
➖ Размерът на основния платен годишен отпуск е, както следва:
1. За трудов стаж в дружеството до 2 години – 20 дни;
2. За трудов стаж в дружеството от 2 до 5 години – 21 дни;
3. За трудов стаж в дружеството от 5 до 10 години – 22 дни;
4. За трудов стаж в дружеството от 10 до 15 години – 23 дни;
5. За трудов стаж в дружеството над 15 години – 24 дни.
➖ В случай на смърт на работник или служител от трудова злополука, работодателят изплаща на пострадалото семейство финансова помощ в размер на не по-малко от 6 средни месечни брутни работни заплати за дружеството.
➖ В случай на смърт на работник или служител, работодателят изплаща на семейството му финансова помощ в размер на не по-малко от 4 средни месечни брутни работни заплати за дружеството.
С КТД в дружествата могат да се договарят и по-високи размери.