На 28 декември 2023 г. Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ подписа с МОН и останалите социални партньори колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование, който е валиден за две години.

Важни акценти в подписания национален колективен трудов договор са:

 1. МОН и социалните партньори разработват политики за намаляване броя на децата в групи, на учениците в паралелки и за балансиране на минималните норми преподавателска работа;
 2. При приемане на деца и ученици в детските градини и в училищата, родителите/настойниците може да подписват документ за спазване на изискванията, посочени в правилника за дейността на образователната институция;
 3. МОН и социалните партньори отстояват увеличаване на средствата за образованието на не по-малко от 5% от БВП в Закона за държавния бюджет;
 4. МОН и социалните партньори отстояват ръст на работните заплати на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование, който да осигури запазване на размера ѝ– не по-малко от 125% спрямо средната брутна месечна работна заплата за страната;
 5. Индивидуалните основни работни заплати на педагогическите специалисти се увеличават с не по-малко от 8,4%, като минималната за учител става 1853 лв., „старши учител“ и „старши възпитател“ – 1 911 лв.,  „главен учител“ и „главен възпитател“ – 1 985 лв.;
 6. Определят се минимални работни заплати за педагогически специалисти с придобита втора и първа степен на кариерно развитие;
 7. За длъжността „помощник-възпитател“ със свидетелство за професионална квалификация се определя работна заплата не по-малко от 132% от минималната работна заплата за страната;
 8. За длъжностите „библиотекар“, „счетоводител“, „главен счетоводител“ с висше образование, „кариерен консултант“ и „социален педагог“ – не по-малко от 135% от минималната работна заплата за страната;
 9. На педагогически специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на предучилищното и училищното образование, се изплаща обезщетението в размер на 11,5 брутни работни заплати;
 10. На работници и служители, които в последните 20 години са придобили при същия работодател 10 години трудов стаж, се изплаща обезщетение в размер на 8,5 брутни работни заплати;
 11. Планира се и се изплаща в рамките на годишния бюджет на образователната институция допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) на работниците и служителите в размер на не по-малко от една минимална работна заплата за страната, разпределена в три плащания.
 12. Минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения се увеличават с процента на увеличение на работните заплати на педагогическите специалисти – 8,4%. Работната група се споразумя да се приложи принципът, при който допълнителните плащания се увеличават с процента на увеличение на работните заплати на педагогическите специалисти. Надяваме се този принцип да се приеме от всички социални партньори и при договаряне с Анекс на последващо увеличение на работните заплати, където да се договарят и размерите на допълнителните плащания.
 1. Запази се възможността самоподготовка да се осъществява в предпочитана от педагогическия специалист среда;
 2. При непреодолими обстоятелства за функциониране на образователната институция и невъзможност за работниците и служителите да изпълняват служебните си задължения са договорени до 5 дни допълнителен годишен отпуск;
 3. Договори се и ръст на средствата за представително и работно облекло;