България се намира в много важен момент. Опасяваме се, че ще бъде направен опит цената на кризата да бъде прехвърлена за пореден път върху работещите хора, въпреки че ние – техните представители, многократно сме предупреждавали за ефектите, до които води липсата на адекватна политика по доходите.

Страната ни посрещна тази криза на дъното по трудови възнаграждения в ЕС и на първо място по ниво на неравенства. За съжаление, правителствата ни през последните години не се стремят достатъчно, за да изградят истинска социална държава, гарантираща справедливо разпределение на създадените блага. Ето защо ние настояваме за следните мерки:

 

В ОБЛАСТТА НА ДОХОДИТЕ

 1. Ръст на доходите до края на 2022 г., който да компенсира кумулативното нарастване на инфлацията. През септември 2022 г. спрямо септември 2021 г. тя достигна 18,7%.
 2. Настояваме Бюджет 2023 да бъде приет в най-кратки срокове, като той да бъде стабилна основа за ръст на доходите, съобразно предизвикателствата, породени от кризата, в която се намираме. Обръщаме внимание, че Бюджет 2023 може да бъде внесен и от служебното правителство.
 3. Ръст на минималната работна заплата от 710 лв. на минимум 850 лв. от 1 януари 2023 г.
 4. През 2023 г. ръст с минимум 13% на всички работни заплати в частния и бюджетния сектор. За агенциите, работещи на терен, да се гарантира ръст от минимум 20%.
 5. Въвеждане на необлагаем минимум, равен на минималната работна заплата още през 2023 г., което ще стимулира потреблението и намали неравенствата.
 6. Стартиране през 2023 г. на бипартитно договаряне на препоръчителни индекси за ръст на заплатите в реалния сектор, което да има ежегоден характер.

 

ОТНОСНО ЗЕЛЕНИЯ ПРЕХОД И ЕНЕРГЕТИКАТА

 1. Отменяне на ангажимента, записан в Националния план за възстановяване и устойчивост, според който в следващите 3 години трябва да намалим въглеродните емисии с 40%. Ако това не се случи, ще загубим енергийната си независимост.
 2. Приемане на национален план за справедлив преход, създаване на държавно предприятие „Конверсия на въглищните регион“ и незабавно стартиране на картографиране на уменията на работещите с цел подготовката им за нови работни места. Осигуряване на достатъчно инвестиции в „Мини Марица-изток“, за да бъде гарантирана дейността на дружеството.
 3. Гарантиране от държавата на финансови пакети за компенсации на засегнатите работници и служители при реорганизация на дейността на предприятието при прехода към нисковъглеродна икономика.
 4. Отлагане на плановете за либерализацията на енергийния пазар за битовите потребители след 2025 година.
 5. Приемане на дефиниция за енергийно уязвими потребители до края на 2022 г. и въвеждане в действие на механизъм за финансова подкрепа преди освобождаване на цените за домакинствата. Поради липсата на дефиниция за енергийна бедност, настояваме през тази зима да се увеличи поне два пъти броят на хората, получаващи пари за отопление, като минималният размер на помощта да бъде 1000 лв.

 

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ И СИНДИКАЛНИТЕ ПРАВА

 1.  Сумирано изчисляване на работното време само за производства с непрекъсваем процес на работа.
 2.  Транспониране на изискванията на Директивата за адекватните минимални работни заплати и за насърчаване на колективното трудово договаряне в ЕС в нейната цялост. Това означава, освен ръст на МРЗ, достигане на 80% покритие на работещите с колективни трудови договори.
 3.  Гарантиране на правото на колективно договаряне за всички държавни служители, както и криминализиране на всички деяния, насочени срещу правото на синдикално сдружаване.