ПРОТЕСТНА  ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Топлофикация София се намира във финансов фалит.

     През юни 2021 г. в Доклада на независимия одитор е констатирано, че дружеството е реализирало загуба в размер на 67 158 хил. лева за 2020 г., а натрупаната загуба е в размер на 738 946 хил. лева.  Тези и други обстоятелства показват наличието на съществена несигурност, която би могла да породи значителни съмнения относно способността на дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие.

През октомври 2021 г. Топлофикация София дължи на „Булгаргаз” 131 млн. лева за ползван природен газ. Налага се държавата да купува дълга на Топлофикация София.

Остарялото оборудване и инфраструктура представляват риск за безопасността на работниците!

Няма  доставка на резервни части.

Последният основен ремонт на ТГ -5 в ТЕЦ „София Изток” е през 2016 г.

Недостатъчна инвестиционна програма ! През 2019г. трябваше да са в експлоатация система за изгаряне на RDF, ЕК 7 е ТЕЦ „София”

Нарушава се Закона за безопасни и здравословни условия на труд. Липсват лични предпазни средства, повредени топлоизолации, липсващо осветление и табели за безопастност.

Липса на професионален мениджмент

10 години общинското ръководство не предприема никакви действия за решаване на техническите и технологични проблеми. Сменят се директори и се трупат финансови задължения. В административната структура на управлението дирекциите нараснаха до 14 и ненужно голям брой чиновници.

Многократно уведомявахме отговорните институции за технически и технологични проблеми в дружеството.

 ДНЕС НАСТОЯВАМЕ

  1. „Топлофикация София” да бъде пряко в структурата на Българския енергиен холдинг / БЕХ/.
  2. Ново професионално управление на дружеството за осъществяване на бърза модернизация на енергийните мощности.
  3. Достойно заплащане на труда на работниците, съобразено с бързо променящите се икономически условия.

 

РАБОТНИЦИТЕ

НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД