ДО
Г-Н ЛАЗАР ЛАЗАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
 
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО СОЦИАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ И МИНИСТЪР НА ТРУДА И  СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

С Т А Н О В И Щ Е

на Конфедерация на труда „Подкрепа“

Относно: Проекти на Закони за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност и Закона за акцизите и данъчните складове

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ЛАЗАРОВ,

КТ „Подкрепа“ имаше възможност да изрази позициите си по данъчните закони в рамките на проведеното заседание на Комисията по бюджетна политика към НСТС на 29 септември 2022 г., които и към момента не са променени.

  1. Закон за данъците върху доходите на физическите лица – подкрепяме направените предложения за промени, които дават допълнителна възможност за прилагане на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания. В същото време обръщаме внимание, че текстът на чл. 22в, ал. 1 от ЗДДФЛ остава непроменен. Според него, за едно дете например данъчната основа се намалява едва с 200 лв. По-високите равнища на данъчно облекчение – 6000 лв. за едно дете, са записани само в Закона за държавния бюджет.

КТ „Подкрепа“ настоява увеличеното данъчно облекчение да има постоянен характер, а за целта да бъде променен чл. 22в, ал. 1 от ЗДДФЛ както следва:

  1. 6 000 лв. – при едно ненавършило пълнолетие дете;
  2. 12 000 лв. – при две ненавършили пълнолетие деца;
  3. 18 000 лв. – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

Тъй като и във финалния вариант на ЗИД, който ни беше изпратен, нашето предложение не е отразено, КТ „Подкрепа“ се въздържа от подкрепа за законопроекта на ЗДДФЛ.

  1. Закон за корпоративното подоходно облагане – законопроектът предлага срокът на действие на данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие под формата на преотстъпен данък, за производствена дейност в общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната да бъде удължено до края на 2027 г. По същество държавата се отказва от дължимите й плащания срещу това компаниите да положат усилия и да спомогнат за минимизиране на безработицата в най-проблемните в този аспект общини. Преди да се направи тази стъпка, следва да бъде извършен анализ на ефектите от мярката. Тя беше прилагана достатъчно дълго, за да има възможност решението да бъде взето след обстоен преглед на резултатите. Такъв анализ не е приложен към законопроекта.

КТ „Подкрепа“ смята, че самоцелни подаръци под формата на данъчни облекчения не бива да се правят, поради което не подкрепя Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.

  • Закон за данък върху добавената стойност и Закон за акцизите и данъчните складове – по тези законопроекти КТ „Подкрепа“ няма бележки и подкрепя така направените предложения.

КТ „Подкрепа“ смята, че данъчната политика следва да е устойчива, да бъде реформирана, след постигане на широк обществен консенсус в посока европеизирането ѝ. Именно затова настояваме мерки като увеличеното данъчно облекчение да бъдат част от данъчните закони, а не с тях да се злоупотребява в рамките на вече ежегодните предизборни и следизборни политически боричкания в дебатите за държавния бюджет, като така остава българските родители да се надяват всяка година и да чакат нечие благоволение, за да разберат дали техният принос за демографското развитие на страната ще бъде оценен или не.