ДО

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ И

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

 

С Т А Н О В И Щ Е

на Конфедерация на труда „Подкрепа“

 

Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 47-254-01-47, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ,

Законопроектът предвижда възможност за избраните за народни представители работници и служители да ползват неплатен отпуск за времето на изпълнение на мандата им. Към момента неплатен отпуск могат да ползват само заетите в държавните или общинските учреждения или предприятия, търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала или бюджетните организации. По същество това поставя в неравностойно положение заетите в частния сектор, чиито права са нарушени, ако с вота си българските избиратели решат, че именно тези лица трябва да ги представляват в Народното събрание.

За повишаване защитата на трудовите права на българските работници и служители, предлагаме правото да им бъде предложена друга равностойна длъжност, ако предишната заемана е съкратена, да важи по отношение на всички работници и служители, които преустановяват ползването на неплатен отпуск, а не само за народните представители.

В заключение, КТ „Подкрепа“ изразява подкрепата си за законопроекта. Относно изразените опасения на работодателски организации, че систематичното място на новата алинея не е в Кодекса на труда, тъй като чл. 161 засяга „служебни и творчески отпуски“, ние смятаме, че този въпрос може да бъде уреден с помощта на богатия законодателен опит на експертите в Народното събрание – включително чрез преименуване на въпросния член.