Закон за хората с увреждания, в сила от 1.01.2022 г.

Закон за защита на класифицираната информация

Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги

Закон за електронната идентификация

Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика

Закон за хората с увреждания

Закон за личната помощ

Закон за администрацията

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Закон за държавния служител

Закон за защита от дискриминация

Закон за здравното осигуряване

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества

Закон за малките и средните предприятия

Закон за медицинските изделия

Закон за насърчаване на заетостта

Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност