След провеждане на отчетно-изборно събрание, на което е избрано ново ръководство на синдикалната организация, промяната следва да бъде отразена в регистър Булстат. Често липсата на актуализация на титуляра води до проблем с превеждането на членския внос по банков път поради специфичната политика на всяка банка.

Необходимо е новоизбраният председател на синдикалната секция – представляващ организацията да подаде два документа лично или чрез упълномощено от него лице.

  1. РБ-1 Заявление за вписване на обстоятелства, относно субекти по чл. 3 ал. 1 т. 1-8, ал. 2, юридически лица и други правни образувания по ал. 3 от ЗРБ;
  2. Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл.9, ал.4 от Закона за регистър Булстат;
  3. Удостоверение за легитимност – оригинал и 1 бр. Копие;
  4. Протокол от последно проведеното отчетно – изборно събрание, удостоверяващ избора на нов представляващ;

При подаване на документите за промяна се заплаща държавна такса в размер на 10лв.