Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) приветства две нови исторически директиви на ЕС – относно работата чрез платформи и за надлежна проверка на корпоративната устойчивост. Въпреки че не отговарят напълно на нуждите на работещите хора, те са стъпка в правилната посока.

Директивата относно работата чрез платформи въвежда презумпция за заетост на национално ниво, за да се справи с широко разпространената злоупотреба с неправилно класифициране на работещи като „фалшиви самонаети лица“. Това означава, че „платформено“ базираните компании вече ще носят отговорността да докажат, че хората не са техни служители, с акцент върху степента на контрол и насоки, упражнявани върху работещите.

Директивата за надлежна проверка на корпоративната устойчивост отговаря на призивите на МКП и милиони работещи хора по света бизнесите да носят отговорност за своите нарушения на човешките и трудовите права чрез строги закони, вместо чрез доброволни корпоративни инициативи, които бяха напълно дискредитирани.

Работeщите остават бдителни

В тази връзка – МКП е на мнение, че най-важното в този момент е, че тези директиви признават критичната роля на синдикатите като организации, притежавани и контролирани от самите работещи, представляващи гласа на работещите хора, прокарващи техните интереси и защитаващи техните права.

Генералният секретар на МКП, Люк Триангъл заяви: „Поздравления за нашите колеги от ЕКП, за тяхното лидерство по този въпрос в рамките на ЕС. Новите директиви, които държат бизнеса отговорен, отговарят на нашия призив за нов социален договор с глобално зачитане на правата на всички работещи, независимо от статуса им.“

Това потвърждава позицията на синдикатите, поддържана от много години, че работещите чрез платформи, както и тези във веригите за доставки трябва да бъдат адекватно защитени от експлоатация.

Директивите ще имат едно регионално въздействие, което е критично – ще създадат прецедент за правителствата навсякъде да спрат злоупотребата, пред която са изправени работещите в тези нови бизнес модели. Това също така означава, че синдикатите и техните членове ще останат бдителни, за да откриват нови предизвикателства и модели в света на труда, за да гарантират, че човешките и трудовите права и околната среда се зачитат.

Развитието идва една година преди Международна организация на труда (МОТ) да започне обсъждане на нов стандарт за регулиране на достойния труд в т.нар. платформена икономика. Глобалното синдикално движение изисква силен, защитен международен стандарт с ключова роля на синдикатите – за да гарантират правото на достоен труд за работещите чрез платформи.