ЕКП е твърдо убедена, че Европейският социален модел (силни и добре развити държави, социално осигуряване, колективно трудово договаряне, обществени услуги и спазване на международните стандарти на трудови отношения) е не само от изключително значение за Европа, но също така представлява изключителна предпоставка и предимство за конкуретноспособността на европейската икономика. Европейският социален модел е гарант за солидарността, той спомага за преодоляване негативните последици от провокираните от глобализацията промени, окуражава социално отговорните предприятия, пропагандира предимствата на по-качествените работни места и постоянната заетост. Европейският социален модел е начин за защита на нашия собствен дом, като същевременно го покажем и популяризирираме в целия свят. В същото време подобен модел на социална пазарна икономика е непракъснато и сериозно атакуван от някои неолиберални схващания, според които икономическият растеж се базира основно въхру наемането на евтина работна ръка с незначителна социална защита и върху задълбочаването на социалната изолация. Въпреки това, ЕКП непрекъснато се стреми да пропагандира предимствата на социалната, основана на знания икономика и общество като един от най-ефективните способи за увеличаване на ресурсите, като модел ползващ най-добрите екологични решения и способстващ за най-широкото прилагане на нововъведенията, който същевременно осигурява пълен достъп до обучение без никакви социални ограничения. Реформите, провеждани на база намаляване на обществените разходи за социално осигуряване и в повечето случаи съпътствани с ниски равнища на данъчно облагане и политики за наемане на евтина работна ръка възпрепятстват модернизацията, основана на съвременни научни достижения, пречат на изпълнението на основните принцини на Лисабонската стратегия и очакваното развитие на Европейската общност като сила, способна да направи от интеграцията на Европа и глобализацията процеси, които да бъдат от полза за всички граждани…