Днес, 20 октомври 2022 г., в Централата на КТ „Подкрепа“ се проведе междинна конференция за представяне напредъка по проекта на КТ „Подкрепа“ – BG05M9OP001-1.128-0005 „Развитие на дигиталните умения“, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 – 2021”.

С постигнатите до момента резултати, може да се запознаете в презентацията на доц. д-р Валери Апостолов, конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“ и главен координатор на проекта.