КОНГРЕСЪТ е върховен орган на Конфедерацията, който се свиква веднъж на четири години. КОНГРЕСЪТ приема Устав, утвърждава общата Програма на Конфедерацията, взима решения по всички въпроси, засягащи цялостната й дейност и избира екип от президент и вицепрезидент с мандат до следващия КОНГРЕС. В него ще участват над 600 делегати от цялата страна – представители на регионалните и браншови структури на синдиката.

КОНГРЕСЪТ съвпада с 34-годишнината от създаването на синдиката.