На 2 февруари 2023 г. Европейският парламент прие две важни решения в интерес на трудещите се – това  е много сериозна победа за европейското синдикално движене!

Първо е решението за преразглеждане на Директивата за Европейските работнически съвети с цел подобряване на правото за информиране и консултиране на Европейските работнически съвети (ЕРС)

Докладът на Европейския парламент относно преразглеждането на директивата за Европейските работнически съвети беше приет с 385 „за“, 118 „не“ и 99 „въздържал се“ (само едно съображение беше отхвърлено). Текстът представлява силно политическо послание към Европейската комисия относно необходимостта от подобряване на правата за информиране и консултиране на ЕРС.

 Текстът съдържа няколко предложения за подобрение, включително:

 • призив за ефективни и възпиращи парични и непарични санкции;
 • изискване към държавите-членки да разрешат молбата за временна забрана за спиране на решение на ръководството, ако правата за информация и консултация не се спазват;
 • по-ясно определение на транснационални въпроси, като се вземе предвид потенциалното въздействие на даден въпрос, нивото на управление и представителство, както и решенията, предвидени за държава-членка, различна от тази, в която ще се усети ефектът;
 • необходимостта от осигуряване на ефективен достъп до правосъдие за ЕРС и Специалната група за преговори;
 • минимум две заседания на ЕРС годишно;
 • от по-ясен график за преговорите относно Специалната група за преговори;
 • от правото на ЕРС и на Специалната група за преговори да бъдат подпомагани от представители на синдикатите. Държавите-членки могат да ограничат финансирането само до един експерт, в допълнение към синдикалния представител.

Второто решение е относно работещите на онлайн и дигитални платформи. Евродепутатите гласуваха доклада на ЕП относно проекта за Директива за работниците на онлайн и дигитални платформи . Приетите текстове са е изключително амбициозни и включват:

 1. Право на работещите за трудов договор, който да гарантира, че най-накрая те ще получат право на платен отпуск по болест, на годишен платен отпуск и нормално заплащане в съответствие с националното законодателство или колективните трудови договори;
 2. Защита на самостоятелно наетите работници;
 3. Справедлива конкуренция между компаниите, като се гарантира, че тези, които спазват закона, не са в неравностойно положение;
 4. Изискване към държавите-членки да насърчават колективното договаряне в работата през платформи.

Сега зависи от Съвета да приеме собственото си предложение. След това двете институции ще започнат тристранни преговори. Ние сме само на половината път, но амбициозната позиция на ЕП беше важна стъпка.