На 7 декември 2022 г. се сключи Браншови колективен трудов договор „Театър“. Този БКТД урежда въпроси на трудовите, осигурителните и непосредствено свързаните с тях отношения, по-конкретно в областта на:

  1. трудовата заетост, обучението, професионалната квалификация и преквалификация и развитие на персонала;
  2. заплащане на труда и социално осигуряване;
  3. работно време, почивки и отпуски;
  4. социално развитие и подпомагане;
  5. безопасност и здраве при работа;
  6. социален диалог;
  7. синдикална дейност.

БКТД „ТЕАТЪР“ 2023 г.