ДО
Г-ЖА МАРИЯ ГАБРИЕЛ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
И МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАБРИЕЛ,

Конфедерацията на труда „Подкрепа“, след като се запозна с предложените за обсъждане проекти на данъчни закони, подкрепя по принцип предложените изменения и допълнения със следните бележки:

1. По Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Подкрепя по принцип предложените изменения и допълнения, с изключение на предложението по §7, т.1.

Не подкрепя предложението по § 7, т.1.
Мотиви: С него се прехвърлят контролни функции върху клиента на стоки и услуги, въпреки законовото изискване за издаване на съответния документ при продажба. Текстът няма как да проработи и практически, защото фискалният бон обикновено се издава след извършване на плащането, а не преди него.

2. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху доходите на физическите лица

Не подкрепя предложението по §3 (чл.22ж).
Мотиви: Предложеното изменение съдържа прекалено много условности и не носи съществени ползи за хората, ползващи услуги или стоки, неясни към днешната дата, тъй като министърът на финансите ще определи дейностите със заповед. Второ – за ползваните стоки или услуги е издаден фискален бон, като не е взета фактура или самият бон не е фактура. Вече са изключени редица обекти от системата, част от големите търговски вериги.
Трето – финансовата полза е пренебрежима. Да предположим, че българинът харчи 2000 лв. (средната работна заплата) на месец по списъка на министъра на финансите и си е взел фискален бон. ДДС-то, при заложените параметри би бил максимум 330 лв.
При възстановяване на 0,5% от платеното ДДС, то сумата която ще получи обратно „клиентът“ ще е в размер на 1,65 лева! А за цялата година ще е под 20 лв.
Заслужава ли си от чисто икономическа, финансова и социална гледна точка подобно законодателно решение, при отчитане на несъществеността му за гражданите и съществените допълнителни разходи за администрацията?

Не подкрепя предложението по §10, т.1. и § 11.
Мотиви:
В правомощията на Инспекцията по труда е установяването на нарушения, свързани с трудовото законодателство. Приходната администрация с предложения текст изземва права на действащ контролен орган.
С направеното предложение се приравняват на трудови договори една част от гражданските договори, при които лицата за своя сметка изпълняват определени дейности, и точно поради тази причина се признават и нормативно признати разходи. При трудовите правоотношения за сметка на работодателя са разходите за осъществяване на дейността, докато при гражданските договори, те са за сметка на изпълнителя.
Предложената мярка засяга значителна част от свободните професии, което ще увеличи рязко разходите им за задължителни осигурителни вноски, както и ще увели данъчната тежест. Може да се предположи, че пазарът ще реагира в две основни посоки. Едната, е търсене на друга форма на договори, включително регистрация на търговско дружество, при което ефектът за бюджета ще е отрицателен (регистрация на ЕООД, заплащане на данъци и осигуровки на минималния праг и разликата ще се получава под формата на дивидент). Втората възможност е преминаване към сивия сектор, което ще нанесе още по-големи щети на приходите от осигурителната и данъчната системи.

3. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Подкрепя по принцип предложените изменения и допълнения.

4. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

Подкрепя по принцип предложенията за изменение и допълнение.

Подкрепя по принцип въвеждане на патентен данък за лицата по чл. 61з, ал. 1, които събират диворастящи семена, гъби (включително трюфели), плодове, лечебни и ароматни растения или части от тях, като обръща внимание, че е необходимо прецизиране и доуточняване на текста, относно заплащането на патентния данък, предвид че дейността се извършва сезонно, на територията на различни общини. Предложената редакция оставя възможност за тълкуване къде се декларира и заплаща данъкът и дали платеният вече данък в една община (по постоянен адрес на лицето) ще се признае от другата община, въпреки съществуващите разпоредби в действащия закон. Объркването би възникнало от възможното тълкуване на термина „обект“.

5. Проект на Закон за допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Не подкрепя предложения законопроект.
Мотиви:
В новата история на България е имало няколко опита и дълги обсъждания дали да се създаде подобно нормативно „стимулиране“, което да дава допълнителна информация на контролни органи, с цел борба срещу сивата и черната икономика.
Текстовете няма да проработят поради няколко основни причини:
• Налице е опит да се „вербуват“ граждани, които да дублират функциите на няколко институции в страната.
• В проекта е заложено подаващият сигнала да се самоидентифицира, което дори в световната практика е доказано, че не работи, поради страха от последствия, въпреки желанието за защита. Анонимността дава много по-добри резултати при подаване на сигнали, но тогава няма да има и „награда“.
• „Възнаграждението“ ще се изплати на подалия сигнала, едва след като установената от приходната администрация сума е постъпила в сметките на НАП, което предполага период от поне 3 години (проверка, ревизия, обжалване, влизане в сила на акта и събиране).
• Вменява се задължение за подаващия сигнала да предоставя допълнителна информация на НАП, което го прави един вид заложник на администрацията.
• И накрая, ако администрацията не може да установи неверни данни и обстоятелства (вероятно не открива укрити доходи, приходи или имущества), подалият три пъти сигнал се наказва с глоба. А какво се случва, когато съдът отмени три пъти акт на приходната администрация?

Не подкрепя предложението по § 2. В чл. 213, ал. 1, т. 5
Мотиви: Не стават ясни мотивите за редакционното предложение относно доходи, които не подлежат на принудително изпълнение. Ако текстът е ясен и съществува съдебна практика, какво налага промяната?

6. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Подкрепя по принцип предложенията.

 

С УВАЖЕНИЕ:
ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“