ДО
Г-ЖА МАРИЯ ГАБРИЕЛ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
И МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАБРИЕЛ,

 

По т.1 от дневния ред /на заседание на НСТС на 25 октомври 2023 г./ Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2024 г., внесен от министъра на труда и социалната политика:

Конфедерацията на труда „Подкрепа“, подкрепя по принцип актуализирането на размера на линията на бедност, като обръща внимание, че по последни данни за издръжката на един човек са необходими 1 427 лв. на месец.

Предложеният размер на линията на бедност представлява едва 36,8% от необходимата сума за нормално съществуване, и то на база отчетни данни за към днешна дата.

Във връзка с гореизложеното, считаме за необходимо в най-близко бъдеще да се преразгледа методиката така, че размерът да обхване максимален брой хора и домакинства, които живеят под прага на жизнения минимум.

В конкретния случай правим следното предложение:

  1. Промяна на ал.5 на чл. 2 от ПМС №241 от 2019 г.:

„(5) Министърът на труда и социалната политика предлага размер на линията на бедност, не по-малък от изчисления по ал. 2 и не по-малък от определения размер за предходната календарна година, в съответствие с последната средносрочна бюджетна прогноза.“

  1. Предлагаме размерът на линията на бедност да е поне 50% от издръжката на един човек за 2024 г. или в размер на 714 лв.

 

По т.т. 2 – 7 от дневния ред:

Поддържаме изразеното от нас становище.

 

С УВАЖЕНИЕ:

ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“