В повечето държави от ЕС заетите на минимална работна заплата са получили по-голямо увеличение и тяхната покупателна способност се е повишила в реално изражение, докато брутните заплати нарастват по-бързо от средните заплати, често с темпове, надвишаващи производителността на труда. Работещите в страните от Централна и Източна Европа са получили най-голямо за последното десетилетие реално увеличение на брутните и нетните заплати, но тук трябва да имаме предвид, че тези възнаграждения започват от много ниски абсолютни нива.

В някои държави-членки се наблюдава настъпили намаляване на реално получаваните минимални възнаграждения, но това не влияе на тяхната покупателна способност, тъй като минималната заплата от 2013 г. насам расте по-бързо. За 2023 г. средно номинално увеличение в държавите-членки е почти 11%, в сравнение с 5% през 2022 г.  Поради високите темпове на инфлация, това значително номинално увеличение не е довело до значително увеличение на покупателната способност на работещите на минимално възнаграждение, освен в Германия и Белгия. В тази инфлационна среда е особено важно покупателната способност на  минималната заплата да отчита повишените разходи за живот.

Средната данъчна ставка на един нает (данък върху доходите и социалноосигурителните вноски) варира от 6% в Испания до 40% в Румъния. Най-съществената промяна в разпоредбите за минималната заплата беше въвеждането на закон за месечна минимална заплата в Кипър. Въздействието на новата Директива на ЕС за адекватните минимални заплати върху размера на минималното възнаграждение в отделните страни все още е ограничено, тъй като фазата на транспониране едва сега започна. Един първи резултат е, че референтните стойности, посочени в Директивата – 50% от средната и 60% от медианата работна заплата, вече се прилагат в много страни – Белгия, България, Ирландия, Испания, Словакия, като се постигат реални увеличения -Хърватия, Германия, или като част от синдикални искания – Чехия, Гърция, Нидерландия.

Темповете на повишаване на МРЗ през последното десетилетие показват, че покупателната способност на заетите на минимални възнаграждения в почти всички странин членки на ЕС се повишава, като разликата със средните заплати намалява, като в известна степен този ръст надвишава нарастването на производителността на труда.

Годишният преглед на минималните заплати за 2023 г. беше изготвен в контекста на безпрецедентна инфлация в цяла Европа. В много страни инфлационната криза доведе до значителни увеличения на номиналните заплати, това не е достатъчно, за да се поддържа покупателната способност на работещите.


Вж. още: ЕКП настоява за Европейска директива, гарантираща по-добри стажове за младите работници