ДО
Г-Н ЛЮБОМИР КАРИМАНСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ НС

 ДО
Д-Р АНТОН ТОНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ КЪМ НС

 

 

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КАРИМАНСКИ,
УВАЖАЕМИ Д-Р ТОНЕВ,

Синдикатът на административните служители (САС) „Подкрепа“, изразява силното безпокойство на членовете си, работещи в системата на Националната здравноосигурителна каса във връзка с Проект на ЗБНЗОК за 2022 г. и по-специално от липсата на увеличение на средствата в графа „Разходи за персонал“.

НЗОК е обществена институция от изключителна важност, управляваща, контролираща, администрираща третия по големина бюджет в Консолидираната фискална програма, при това в най-важната сфера на националната сигурност на Република България – здравеопазването.

По време на първия обществен съвет при служебния, тогава, министър на финансите г-н Асен Василев, в презентацията беше показано, че администрацията на НЗОК не е сред топ 25 бюджетни организации по брутни месечни заплати на служителите (по данни за 2020 г.).

През годините дейността на НЗОК претърпя сериозни законодателни, методически и организационни промени. Финансово необезпечени обаче остават усилията на всички служители,  положени във връзка с непрекъснато увеличаващите им се отговорности, включително и при въвеждането на здравните, икономическите и организационните мерки за овладяване на последствията от кризата /COVID-19/.

От 2012 г. до днес е налице процес на непрестанно нарастване на броя и обема дейности, прехвърлени на НЗОК от други администрации (министерства и агенции), за които НЗОК следва да администрира и контролира усвояването на финансовия ресурс:

  • амбулаторни и клинични процедури – хемодиализа, интензивно лечение, онкология;
  • заплащане на лекарствени продукти, отпуснати на военноинвалиди и военнопострадали от войните и лекарствени продукти, отпуснати на ветерани от войните;
  • заплащане на онкологични лекарствени продукти;
  • плащания по трансфери от Министерството на здравеопазването за здравнонеосигурени жени;
  • Плащания за пациенти за сметка на трансферите от АСП по реда на Постановление №17 на МС;
  • за ваксинации по национални програми – превенция на РМШ;
  • от МЗ преминаха за заплащане чрез бюджета на НЗОК медицинските изделия: стент-графтове, койлове, устройства за епилепсия, тромбаспиратори, устройства за дълбока мозъчна стимулация и много други;
  • прехвърляне на дейността на Фонда за лечение на децата в чужбина;
  • от началото на периода на пандемията от COVID-19 почти всички допълнителни плащания в сектор „Здравеопазване“ се извършват от НЗОК.

Като правило управлението и контролът на изброените нови дейности никога не са били съпроводени с допълнително увеличаване на финансовия ресурс по параграф „Разходи и възнаграждения на персонала“, като по отношение дейността на Фонда за лечение на децата в чужбина бяха дори увеличени щатните бройки, също без допълнително предоставяне на никакви бюджетни средства.

В ЗБНЗОК за 2021 г. беше предвидена възможност за определяне от Управителя на НЗОК на нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на служителите в администрацията на здравната каса след 1 април 2021 г. по определени критерии.

Първоначалните очаквания на служителите, че по този начин ще се премахнат наслоени в годините диспропорции при заплащането между служителите, не се осъществиха, тъй като при приет ЗБНЗОК 2021, чрез Постановление на МС № 81/09.03.2021 г., служителите с контролни функции по чл. 72, ал. 2 от ЗЗО бяха преназначени от трудови по служебни правоотношения.

Съгласно чл. 19 от Закона за публичните финанси „Разпоредбите на нормативни актове, които предвиждат увеличаване на разходите, намаляване на приходите и/или поемане на ангажименти за разходи/плащания, след като са приети годишните закони за държавния бюджет, за бюджета на ДОО и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, не трябва да се предвижда да влизат в сила по-рано от изменението им или от влизането им в сила за следващата бюджетна година.“

По наши експертни оценки за това са били необходими 2 600 хил. лв., които не бяха предоставени допълнително към бюджета на НЗОК за 2021 г.

В резултат на описаните действия, в НЗОК, през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. не е реализирано в пълен обем обявеното увеличение на възнагражденията в администрацията от 10%.

С годините, в НЗОК непрекъснато нараства обемът на работа, информационният поток, динамиката, натовареността и задълженията на служителите, изискванията за все по-висока квалификация, стресът, бързо променящата се нормативна база. Потокът от ЗОЛ е безспирен, непрестанни са консултациите с граждани и договорни партньори, растяща е отговорността при плащанията, договарянията, контролът преди заплащане, последващият контрол, жалбите, съдебните дела, заверката на рецептурни книжки, протоколите, приемът и обработката на документи за отпускане на лекарствени продукти за скъпоструващо лечение, за изготвянето на ЕЗОК, на документи по изпълнение на европейските регламенти за социална сигурност, молби за смяна на личен лекар, финансиране на неосигурени пациенти от АСП, трансферите от МЗ…

Всичко това изисква справедливо и адекватно заплащане за положения труд. Вместо това, в момента е налице задълбочаваща се демотивация на  служителите с високо ниво на експертиза, чиито знания и умения са резултат от дългогодишното им изграждане като специалисти и чието задържане в  НЗОК представлява проблем, предвид конкурентния характер на пазара на труда в тази сфера. Текучеството на кадри в определени структури на НЗОК достига до 70% на годишна база. Мотивацията за привличане и задържане на квалифицирани и неподдаващи се на корупционни практики служители в администрацията на НЗОК е непостижима при днешните нива на възнаграждения. В дългосрочен план се очертава влошаване на тези проблеми, както и на организационния климат в институцията като цяло, продължаващо текучество на кадри и хронична липса на служители с медицинско образование, като всичко това вече рефлектира върху качеството на дейността.

Замразяването на заплатите на работниците и служителите в НЗОК/РЗОК при сложната епидемична обстановка, когато служителите на РЗОК не спряха работа и бяха на първа линия при работата си с гражданите, при това без да  получават допълнителни финансови стимули за това, повишаването на цените и нарастващата инфлация ще бъде акт на пренебрежение към труда им!

Неоспорим факт е, че служителите на НЗОК са особено желани от ЛЗ поради специфичната квалификация и с оглед създадените финансовите възможности през 2021 и 2022 г. на ЛЗБМП, същите ги привличат като предлагат по-високо заплащане.

Предвид гореизложеното, Синдикат на административните служители ”Подкрепа“ настоява при бюджетната процедура за 2022 г. да се заложат адекватни числови показатели в разходната част, по-специално в графа „разходи за персонал,“ позволяващи реализиране на ефективни политики в посока нарастване на възнагражденията на служителите и преодоляване на съществуващите дисбаланси. Практическото прилагане на тези политики е удачно да бъде обезпечено чрез ръст на средствата в графа „разходи за персонал“ с 10% или промяна от 56 223, 7 хил. лв. на 61 846,0 хил. лв., което е увеличение с общо 5 622,3 хил. лв.

 

 С уважение,

КРЕМЕНА АТАНАСОВА
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Синдикат на административните служители ”ПОДКРЕПА”