На 29 март 2024 г. се проведе встъпителна конференция за представяне на проекта на КТ „ПОДКРЕПА“ BG05SFPR002-1.005-0006 „Подкрепа за партньорство“ по процедура BG05SFPR002-1.005 „Социално партньорство“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027), съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд. Събитието беше открито от Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“, a проектът беше представен от доц. д-р Валери Апостолов, конфередерален секретар на КТ „Подкрепа“.

На конференцията присъстваха Николай Найденов, заместник-министър на труда и социалната политика, Смилен Вълов, изпълнителен директор на Агенция по заетостта, Добрин Иванов, Цветан Спасов, ръководител на управляващия орган на програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 изпълнителен директор на АИКБ, Беата Папазова, съветник по европейските въпорси към БТПП, Радостина Господинова, старши съветник индустриални отношения – ССИ.

„По този проект ние сме си поставили основна цел повишаването на капацитета на социалните партньори във връзка със сферите и дейностите по насърчаване на социалния диалог. Известен факт е, че социалният диалог е най-доброто нещо, измислено за постигане на цели не само на пазара на труда, но и за развитието на цялото общество. Важните цели, залегнали в тази процедура, са повишаването на осведомеността относно предизвикателствата на пазара на труда, които са свързани с балансирането на пазара на труда, удължаване на трудовия живот, осъществяване на дигитална устойчива трансформация, навлизане на новите форми на заетост, появата на нови професии и модифициране на настоящите, промени в организацията на труда, на декларираната заетост, както и на някои други. Живеем в динамичен и променящ се свят, от нас зависи колко, как и дали ще успеем да се нагодин към тези промени – дали те ще ни сварят неподготвени, или ще успеем да се адаприраме към тях. Работата по този проект е именно с тази цел.“, заяви Димитър Манолов по време на откриването на встъпителната конференция. „Ние сме си поставили някои цели, като насърчаване на колективното трудово договаряне и социалния диалог, както и разработване на инструменти за по-добро приспособяване на работниците, преприятията и предприемачите. Тук може би трябва да отоворя една скоба – това, което е момента се случва с транспонирането на европейската директива за достойно и адекватно заплащане на труда, е вече предизвикателство, по което ще работим дори в рамките на този проект и искрено се надявам да достигнем до добър край.“, допълни още той. 


С изпълнението на проекта КТ „Подкрепа“ си поставя следните цели:

Насърчаване на социалния диалог и колективното договаряне, както и разработване на инструменти и политики за по-добро приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените на пазара на труда, чрез засилване и укрепване на социалния диалог.
Използване на иновативни инструменти за повишаване на осведомеността на пазара на труда, свързани с възможностите на социалния диалог.
Разработване на специфични механизми и инструменти, допринасящи  за:

  • Подкрепа за развитие на тристранния и двустранния социален диалог и Колективното трудово договаряне;
  • Подкрепа на предприятията за извършване на адекватна оценка по отношение на нивото на развитие на определени умения и компетентности;
  • Изследване развитието на новите форми на труд в България. активно и качествено участие на възрастните хора в икономиката, чрез разработване на стратегии за учене през целия живот.

Партньори на КТ „Подкрепа“ по проекта са  МТСП, БТПП, АИКБ, ССИ.