Липсата на ръст на заплатите в Агенцията през 2022-ра – годината на непрестанно растяща инфлацията се отразява пагубно на работниците и служителите.
❌ Заплатите на специалистите – инженери, архитекти, геодезисти са обидно ниски, като част от служителите получават под 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ лв., текучеството е огромно, а липсата на кадри поставя нормалното функциониране на АГКК в риск!
➡️  70% от работниците са инициирали и подкрепили подписка с исканията за увеличаване на заплатите си и са декларирали стачна готовност!
❗Очакваме Министерство на финансите и Министерство на регионалното развитие и благоустройството да предприемат спешни мерки за приемане на ПМС, с което да бъде реализирано увеличение на заплатите в АГКК с не по-малко от 20%.
Вижте пълния текст на писмото:

ДО
Г-ЖА РОСИЦА ВЕЛКОВА-ЖЕЛЕВА
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

ДО
Г-Н ИВАН ШИШКОВ
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ДО
Г-ЖА ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

КОПИЕ:

ДО
ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА”

 

ОТНОСНО:

Необходимост от предприемане на спешни действия за увеличение на финансовите средства за персонал по бюджета на Агенция по геодезия, картография и кадастър във връзка със значителното нарастване на обема на работата в Агенцията, недостатъчната кадрова обезпеченост и липсата на увеличение на възнагражденията на работниците и служителите през 2022-ра година и нарастващата инфлация

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Синдикат на административните служители „Подкрепа“ /САС „Подкрепа“/ изразява силната си загриженост и безпокойство от нарастващото недоволство и напрежение сред членовете си от всички структурни звена на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, породени от липсата на актуализация на индивидуалните заплати през настоящата година.

Още през месец май 2022 г. САС „Подкрепа“ сигнализира със свое писмо с изх. №01-39/03.05.2022 г. Министерство на финансите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на електронното управление и заместник министър-председателя по ефективното управление за дълго неглижираните сериозни дефицити по отношение на кадровата обезпеченост и безпрецедентно ниските нива на работните заплати на работещите в АГКК, като обърнахме специално внимание на това, че служителите на агенцията трябва да са високо квалифицирани кадри със съответното образование. Привличането и задържането на такива кадри е непосилна задача именно заради ниското ниво на заплащане, доколкото АГКК е категорично неконкурентноспособна на пазара на труда. Негативните последици от тези констатации са лесно проследими и доказуеми дори само чрез факта, че от началото на настоящата 2022 г. Агенцията са напуснали 45 високо квалифицирани, обучени и подготвени кадри, което е над 10% от целия списъчен състав.

През месец юли 2022 г. при обсъждането на актуализацията на ЗБРБ 2022, президентът на Конфедерация на труда „Подкрепа“, в официалното си становище до тогавашния министър на финансите отбеляза необходимостта от осигуряване на минимум 20% увеличение на средствата в перо „разходи за персонал” в Агенция по геодезия, картография и кадастър с цел увеличаване на заплатите на работниците и служителите.

За съжаление не бяха предприети действия в тази посока и въпреки че в редица администрации на министерства и подчинените им структури, в областните, както и в общински администрации бе реализирано увеличение на работните заплати, в АГКК не бе направен какъвто и да е опит за такова.

През месец юли 2022 г. бяха приети множество Постановления на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерски съвет и редица министерства за увеличение на индивидуалните заплати на работниците и служителите, но отново АГКК не бе включена в нито едно от тях. Това постави агенцията в изолация и тя се оказва една от малкото или може би единствената структура без допълнителен бюджет за каквато и да е актуализация на заплащането през настоящата година. Нещо повече, през 2020 г. бяха осигурени допълнителни средства за увеличение на индивидуалните заплати с до 30% на администрации и структури, работещи в рискова среда в условията на пандемична обстановка чрез приемане на ПМС 240 от 31.08.2020 г. Агенцията по геодезия, картография и кадастър не беше включена в този списък, въпреки че служителите, работещи на гишета, обслужваха граждани с не по-малък риск за здравето при сложната епидемична обстановка.

Резултатът от липсата на увеличение на заплатите в АГКК – единствената институция по закон, част от списъка със стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност, която създава, поддържа и предоставя кадастрална, геодезическа и картографска информация в Република България, като осигурява обществен достъп до тези данни и предоставя услуги, свързани с тях, е повече от притеснителен – осезаем дисбаланс в размера на индивидуалните заплати в администрацията, невъзможност за адекватна мотивация на служителите, огромно текучество на специалисти, липса на кандидати при обявяване на конкурси за свободните длъжности, което поставя агенцията в изключително неблагоприятна ситуация и поставя на дневен ред въпроса за реален риск АГКК да изпадне в състояние на невъзможност да изпълнява функциите си.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид гореизложеното, изразяваме нашата загриженост по отношение липсата на необходимите предпоставки за продължаване изпълнението на качествена и в съответствие с изискванията дейност на агенцията, а именно – нуждата от финансов ресурс за обезпечаване на нива на възнаграждения, съизмерими със средната работна заплата за административните структури, създадени с нормативен акт и спешно реализиране на увеличение на заплатите в АГКК с не по-малко от 20%. Средствата следва да бъдат осигурени за реализиране на спешни мерки за коригиране на изоставащите заплати в агенцията, нивата на които създават необосновани диспропорции в заплащането на труда в рамките на различни структури в държавната администрация.

В заключение, бих искала да Ви информирам, че в САС „Подкрепа“ е постъпила подписка с искане за увеличаване на заплатите, подкрепена от над 270 работници и служители на Агенция по геодезия, картография и кадастър, което е близо 70% от всички работещи в агенцията и в тази връзка ние няма да направим каквито и да е компромиси по отношение на справедливите искания на работниците и служителите от АГКК и няма да толерираме несправедливото и необосновано неглижиране на труда им. Документираната подкрепа на тези искания ни дава основание да твърдим, че непредприемането на адекватни мерки за удовлетворяване на исканията на членовете ни, ще се възприема като достатъчно основание за наличие на колективен трудов спор, за чието решаване по предвидения в закона ред, САС „Подкрепа“ ще окаже необходимото логистично подпомагане и юридическо консултиране, вкл. за организиране и провеждане на ефективни стачни действия.

 

С уважение,

КРЕМЕНА АТАНАСОВА
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Синдикат на административните служители ”ПОДКРЕПА”