Служебното правоотношение се прекратява на следните общи основания: по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; страната, […]
Служебното правоотношение на държавния служител не може да бъде едностранно изменяно, освен в случаите и по […]
В Закона за държавния служител закрилата при прекратяване на служебното правоотношение е нормативно регламентирана в чл. […]
Желанието Ви да станете член на КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА „ПОДКРЕПА” може лесно да бъде осъществено. Най-важното […]
При сключен трудов договор със срок за изпитване в срока на изпитването не се включва времето, […]
При работа на открито работодателят е длъжен да се съобразява с подадените червени и жълти кодове […]
Държавният служител изпълнява държавната служба въз основа на назначаване от компетентен орган на държавна власт. Служебното […]
Въпрос: Имам проблеми с прекия ръководител от една година, когато ми стана началник, а бяхме колеги […]
Въпрос: Държавен служител съм, но от отдел „Човешки ресурси“ след проверка на „Инспектората“ ме уведомиха че […]
При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за […]