В Кодекса на труда съществува конкретен текст, който дава отговор на този въпрос: Представителни организации на […]
За да Ви бъде даден платен отпуск за кандидатстване във ВУЗ е необходимо , съгласието на […]
В предприятия с повече от 50 работници и служители се учредяват Комитети по условия на труд […]
Изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд са задължителни за всички предприятия и […]
В Кодекса на труда / чл. 123/ е предвидена разпоредба, регламентираща различни хипотези, касаещи собствеността на […]
ОТГОВОР: Натрупаните вноски в частни универсални пенсионни фондове, могат да се прехвърлят във фонд „Пенсии“ на […]
ОТГОВОР: Съгласно Наредба №2 за реда и установяване на задължение за дежурство или за разположение на […]
Изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд са задължителни за всички предприятия и […]
В предприятия с повече от 50 работници и служители се учредяват комитети по условия на труд […]
Съществува разлика между понятията трудов стаж по Кодекса на труда и осигурителен стаж по Кодекса за […]
Ваучерите за храна представляват вид книжа за замяна, които се използват като разплащателно средство в различни […]
Вижте презентацията Трудови права.
Вижте презентацията Същност на Колективното трудово договаряне. 
  Първопричина за възникването на Индустриалните отношения (ИО) е противоречието и сблъсъкът между основните икономически интереси […]
Служебното правоотношение се прекратява на следните общи основания: по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; страната, […]
Служебното правоотношение на държавния служител не може да бъде едностранно изменяно, освен в случаите и по […]
В Закона за държавния служител закрилата при прекратяване на служебното правоотношение е нормативно регламентирана в чл. […]
Желанието Ви да станете член на КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА „ПОДКРЕПА” може лесно да бъде осъществено. Най-важното […]
При сключен трудов договор със срок за изпитване в срока на изпитването не се включва времето, […]