Днес, 24 септември 2021 г., се проведе междинна конференция по проект BG05M9OP001-1.051-0007-C01 “Подкрепа за повишаване адаптивността […]
КТ „Подкрепа“ стартира двудневни регионални и еднодневни обучения на работното място по проект „Подкрепа“ за повишаване […]
Представители на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ от браншовите организации на строителството, транспорта, металургията, туризма и търговията, […]
Заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на […]